Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - više izvršilaca 08.09.2020

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ( „Službene novine F BiH”, broj: 89/18), odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 08/19), odredbi člana 4., 4.g. i 4.j. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja"Visoko broj 01-205/18. od 18.01.2018.godine i Odluka Upravnog odbora JU "Dom zdravlja" Visoko o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (broj 01-918/18. od 07.03.2018.godine, broj 01-1752/18. od 31.05.2018.godine, broj 01-2785/18. od 14.11.2018.godine, broj 01-1890/19 od 08.08.2019.godine, broj 01-2467/19. od 28.10.2019.godine, broj 01-0984/20. od 30.04.2020.godine i broj 01-1566/20 od 16.07.2020.godine) te Odluke Upravnog odbora JU "Dom zdravlja"Visoko broj 01-1943/20 od 28.08.2020.godine, vršioc dužnosti direktora raspisuje:

 

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - više izvršilaca

 

OPŠTI USLOVI :

 

-          Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

 

-          Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

 

POSEBNI USLOVI :

 

1.       DOKTOR MEDICINE u službi Porodične medicine

 

-         završen medicinski fakultet,

 

-         položen stručni ispit,

 

-         važeća licenca za obavljanje samostalnog rada i

 

-         minimalno 18 mjeseci radnog staža na ovim poslovima.

 

Opis poslova i radnih zadataka: organizacija rada u ambulanti (radno vrijeme, korištenje telefona za savjetovanje i naručivanje pacijenata na pregled u ambulanti, sistem naručivanja, evidencija potrošnje i kontrolni pregledi, vođenje elektronskog kartona), uspostavljanje registracije (liste) stanovnika-osiguranika (oblikovanje kartoteke), finansijsko poslovanje ambulante (različiti izvori i način financiranja, potrebni programi, dodatna sredstva za istraživanja i edukaciju, plaćanje pojedinih usluga), vođenje medicinske dokumentacije u pisanoj i elektronskoj formi, obavlja poslove sistematskih pregleda osoba starijih od 65 godina, obavlja sistematske preglede školske djece, obavlja kontrolne preglede školske djece, vrši individualnu poduku majki o ishrani, vrši ciljane preglede, ukazuje hitnu medicinsku pomoć, provodi kućne posjete i kućno liječenje, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vrši obrade za ljekarsku komisiju i ocjenu radne sposobnosti, izdaje ljekarska uvjerenja (potvrde i druge medicinske dokumente iz svoje nadležnosti), zakazuje ciljane razgovore, vrši zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi, vrši zdravstvena predavanja za medicinske tehničare, vrši zdravstvena predavanja ljekarima, vrši prvu i ponovnu posjetu trudnicama, vrši prvu i ponovnu posjetu porodiljama, vrši prvu i ponovnu posjetu dojenčetu, vrši patronažne posjete i palijativno liječenje, ljekarski pregled za imunizaciju, vrši propisivanje lijekova, orijentaciona dijagnostika, terapija i rehabilitacija vodećih masovnih oboljenja, vrši upućivanje i praćenje pacijenata na specijalističku (bolničku) obradu, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika, obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

 

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanest) mjeseci.

 

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.736,43 KM.

 

Broj izvršilaca: 2 (dva).

 

2.         DOKTOR STOMATOLOGIJE u službi Stomatološke zdravstvene zaštite djece 3-6 i 7-19 godina

 

-         završen stomatološki fakultet,

 

-         položen stručni ispit,

 

-         važeća licenca za obavljanje samostalnog rada i

 

-         minimalno 36 mjeseci radnog staža na ovim poslovima.

 

Opis poslova i radnih zadataka: vrši prvi i ponovni pregled djece i omladine sa oboljenjima ili povredom zuba i usne šupljine, utvrđuje potrebu i daje upute za obavljanje dijagnostičke pretrage i konsultativno-specijalističkih pregleda, interpretira nalaze, utvrđuje dijagnozu i način liječenja, vrši stomatološke intervencije u usnoj šupljini i propisuje i ordinira medikamentoznu terapiju, izvodi sve intervencije iz svog domena kod hendikepirane djece i omladine.

 

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanest) mjeseci.

 

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.736,43 KM.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

3.       LOGOPED u CENTRU ZA RANI RAST I RAZVOJ

 

-       završen defektološki fakultet smjer logopedija  (drugi ciklus VSS po Bolonjskom sistemu ili VSS VII stepen),

 

-       položen stručni ispit i

 

-       minimalno 12 mjeseci radnog staža na ovim poslovima.

 

Opis poslova i radnih zadataka: ciljani pregled djeteta od 0-6 godina radi utvrđivanja odstupanja u rastu i razvoju, individualna ili grupna poduka roditelja/staratelja, kontrolni pregled dojenčadi, kontrolni pregled djeteta kod upisa u predškolsko obrazovanje, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, kontrolni pregled djeteta kod upisa u osnovno obrazovanje, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, kontrolni pregled djeteta u dobi 1-6 godine, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, kontrolni pregled dojenčeta u dobi 0-11 mjeseci, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi, analiza i izrada izvještaja o izvršenim kontrolnim pregledima, komunikacija sa socijalnim, obrazovnim i drugim sektorima, vođenje i sačinjavanje statističkih izvještaja, ispitivanje sposobnosti čitanja i pisanja, logopedska obrada - jednostavna, logopedska obrada - složena, logopedska obrada dojenčeta i malog djeteta, logopedska terapija jezika, govora, logopedska terapija u funkciji rane intervencije, složena kombinirana logopedska terapija, polisenzorička stimulacija u logopedskoj terapiji, logopedska terapija izgovora i glasa, logopedska terapija - manja ili veća grupa, djeca, primjena posebnih postupaka u logopedskoj terapiji, primjena multiparametrijskog akustičkog protokola u logopedskoj dijagnostici glasa i govora, primjena aerodinamičkih testova u logopedskoj dijagnostici, ispitivanje slušnog procesiranja, obuka roditelja za produženi rad sa djetetom u porodičnoj sredini, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanest) mjeseci.

 

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.295,43 KM.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

4.       MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, opštismjer u službi Hitne medicinske pomoći  

 

-          završena srednja medicinska škola opšteg smjera,

 

-          položen stručni ispit,

 

-          važeća licenca sa obavljanje samostalnog rada i

 

-          minimalno 24 mjeseci radnog staža na ovim poslovima.

 

Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, prijem i registracija poziva i obavještenja i utvrđivanje prioriteta za upućivanje sanitetskog vozila na mjesto povređivanja-oboljenja u konsultaciji sa ljekarom, pruža stručnu medicinsku pomoć povrijeđenom-oboljelom na mjestu povrede-oboljenja i u transportu, utvrđivanje potreba za proširenje radnog tima i angažovanje dodatne medicinske opreme iz drugih organizacionih jedinica ili zdravstvenih organizacija na preporuku ljekara, pružanje zdravstvene zaštite izvan zdravstvene ustanove, ispunjava sve uputnice, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora rukuje opremom i vrši poslove snimanja, mjerenja funkcionalne dijagnostike, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, vrši poslove ordiniranja terapije po uputi ljekara, asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, stara se o održavanju stanja stalne pripravnosti opreme, materijala, sanitetskog kompleta za ukazivanje pomoći u slučaju nesreće, ispravnosti boca za kisik, po potrebi vrši sanitetski prevoz povrijeđenih i oboljelih, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom  medicinskom tehničaru ustanove, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva.

 

Radni status: na određeno vrijeme 12 (dvanest) mjeseci.

 

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 851,28 KM.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

5.       MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, opštismjer u službi Zdravstvene zaštite predškolske djece 0-6 godina 

 

-          završena srednja medicinska škola opšteg smjera,

 

-          položen stručni ispit,

 

-          važeća licenca sa obavljanje samostalnog rada i

 

-          minimalno mjesec radnog staža na ovim poslovima.

 

Opis poslova i radnih zadataka: vrši naručivanje pacijenata za pregled i drugu zdravstvenu uslugu, vodi brigu o kartonu i ulaže nalaze u karton, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), uredno vodi kartoteku, ispunjava sve uputnice, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora medicine, vrši poslove ordinirane terapije (davanje injekcija svih vrsta), priprema i aplicira medikamente po uputi ljekari, asistira kod manjeg hirurškog zahvata, ukazuje hitnu medicinsku pomoć, obavlja neophodni NNS skrining na metaboličke bolesti, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, obavlja patronažne posjete, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom  medicinskom tehničaru ustanove, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, obavlja zdravstveno-vaspitni razgovor sa trudnicom - porodiljom u vezi ishrane, higijene i njege novorođenčeta, vrši imunizaciju, seroprofilaksu i hemoprofilaksu po uputama ljekara, vrši nadzor nad oboljelom novorođenčadi, vrši kontrolu pravilnog i higijenskog održavanja pribora za hranjenje novorođenčadi, obavještava ljekara o svim nastalim promjenama kod oboljelog dojenčeta i malog djeteta, vođenje odgovarajuće medicinske dokumentacije (dnevne, periodične, registracija i ostali administrativni poslovi) u pisanoj i elektronskoj formi.

 

Radni status: na određeno vrijeme 12 (dvanest) mjeseci.

 

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 851,28 KM.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

6.       MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, opštismjer u službi Porodične medicine  

 

-          završena srednja medicinska škola opšteg smjera,

 

-          položen stručni ispit,

 

-          važeća licenca sa obavljanje samostalnog rada i

 

-          minimalno mjesec radnog staža na ovim poslovima.

 

Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, vrši naručivanje pacijenata za pregled i drugu zdravstvenu uslugu, vodi brigu o kartonu i ulaže nalaze u karton, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), ukazuje hitnu medicinsku pomoć, uredno vodi kartoteku, ispunjava sve uputnice, vodi evidenciju o bolovanju i piše doznake, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora medicine, vrši poslove ordinirane terapije (davanje injekcija svih vrsta), asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja neophodni NNS skrining na metaboličke bolesti, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, obavlja patronažne posjete i palijativnu njegu, vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom  medicinskom tehničaru ustanove, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje.

 

Radni status: na određeno vrijeme 12 (dvanest) mjeseci.

 

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 851,28 KM.

 

Broj izvršilaca: 3 (tri).

 

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

 

Ø  Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Ø  Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu:

 

-          za VSS, uspjeh na pismenom i;

 

-          za SSS, uspjeh na usmenom ispitu.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografijom, naznačenu e-mail adresu kandidata, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 

 

 

1.      diplomu/svjedočanstvo/uvjerenje o završenoj stručnojspremi za radno mjesto za koje se dostavlja prijava;

 

2.      uvjerenjeopoloženomstručnomispitu,

 

3.      validnu licencu zaobavaljanja samostalnog rada,

 

4.      potvrda o radnom stažu izdatu od pravnog lica gdje je ista stečena ili ovjeren izvod iz matične evidencije nadležnog Zavoda za PIO/MIO;

 

5.      potvrda o prebivalištu (CIPS) ne starija od 6mjeseci;

 

6.      izvod iz matične knjigerođenih;

 

7.      uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6mjeseci);

 

LITERATURA ZA ISPIT

 

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu, prema stučnoj spremi kandidata i poziciji iz ovog oglasa su :

 

1.       Pozicija pod rednim brojem 1., 2. i 3. :

 

-          literatura korištena tokom studijai

 

-          Zakon o zdravstvenoj zaštitiFBiH,

 

2.      Pozicije pod rednim brojem 4, 5 i 6:

 

-          Knjiga zdravstvena njega1, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i StjepićĐuka

 

-         Knjiga zdravstvena njega 2, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i StjepićĐuka

 

-         Zakon o zdravstvenoj zaštitiFBiH.

 

OSTALE ODREDBE

 

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervju odnosno stručnom ispitu (pismenom i/ili usmenom), kandidati će biti obavješteni putem web stranice JU "Dom zdravlja"Visoko (www.dzvisoko.ba) i putem e – mail adrese kandidata. Imena kandidata koji se trebaju javiti na ispit se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju usmenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure.

 

Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032 460 257 Duraković Mahir.

 

O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati će biti pismeno obavješteni.

 

Oglas će biti objavljen na web stranici JU "Dom zdravlja"Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko, dnevnom listu "Oslobođenje" i na oglasnoj ploči JU "Dom zdravlja"Visoko.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 ( osam) dana od dana posljednje objave.

 

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom :

 

“Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje radno mjesto) – ne otvaraj – otvara Komisija”

 

na adresu : JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO, ul. BRANILACA RBIH broj 22.71300 VISOKO.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti urazmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU "Dom zdravlja"Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU "Dom zdravlja"Visoko.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev