Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Rezultati poslovanja

Rezultati poslovanja JU „Dom zdravlja“ Visoko za I-VI 2013.godine                  

Bilans uspjeha

poslovni prihodi 2.386.457
poslovni rashodi 2.488.296
gubitak od poslovniha aktivnosti 101.839
finansijski prihodi 2.498
finansijski rashodi 2.150
gubitak redovne aktivnosti 101.491
ostali rashodi i gubici 600
rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika 628
neto gubitak neprekinutog poslovanja 102.719

 

Bilans stanja

Aktiva  

1. Stalna sredstva i dugoročni plasmani

4.956.247

Nematerijalna sredstva 129.035
Nekretnine, postrojenja i oprema 4.827.212
2. Tekuća sredstva 1.366.562
POLOVNA AKTIVA 6.322.809
   
Pasiva  
 1. Kapital 3.338.619
 Osnovni kapital 3.441.339
 Gubitak do visine kapitala 102.720
 2. Dugoročna rezervisanja 1.452.035
 3. Kratkoročne obaveze 1.462.726
 4. Pasivna vremenska razgraničenja 69.429
 POSLOVNA PASIVA 6.322.809
  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev