Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-919/18. od 07.03.2018.godine i broj 01-1127/18. od 29.03.2017.godine, vršioc dužnosti Direktora JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje:

Javni oglas za prijem u radni odnos 

 

I RADNO MJESTO

1. Ljekar u službi Zdravstvene zaštite predškolske djece, službi Hitne medicinske pomoći i službi Porodične medicine:
Doktor medicine (3 izvršioca - na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.)

2. Laboratorijski tehničar u službi Laboratorijske dijagnostike:
Laboratorijski tehničar (1 izvršioc na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.)

3. Medicinska sestra/teničar u službi Porodične medicine:
Medicinska sestra/tehničar (1 izvršioc- na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci.)

4. Rukovodioc tehničkog sektora i zaštite na radu u Tehničkom sektoru:
SSS tehničkog usmjerenja (1 izvršioc - na određeno vrijeme,na period od 12 mjeseci.)

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće:

 

a) Opšti uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka doktora medicine, laboratorijskog tehničara, medicinske sestre/tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.1.),
 • završenu srednju medicinsku/zdravstvenu školu - laboratorijski tehničar (za poziciju iz tačke I.2.),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za poziciju iz tačke I.3.),
 • završenu srednju školu tehnički smjer (za poziciju iz tačke I.4.),
 • posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore (za poziciju iz tačke I.1., I.2. i I.3.) .  

 

b) Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • Doktor medicine sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno šest mjeseci dana radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2: 

 • Laboratorijski tehničar – srednja stručna sprema, sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno šest mjeseci radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3: 

 • medicinska sestra/tehničar – opšti smjer – srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno šest mjeseci radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4:

 • Srednja stručna sprema- tehnički smjer, položen ispit za C kategoriju za upravljanje teretnim/motornim vozilom sa minimalno godinu dana radnog iskustva.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto iz tačke 1), 
 2. Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-laboratorijski smjer (za radno mjesto iz tačke 2.), 
 3. Diplomu o završenom medicinskoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto iz tačke 3.), 
 4. Diplomu o završenoj srednjoj školi-tehnički smjer i dokaz o položenoj C kategoriji za upravljanje teretnim motornim vozilom (za radno mjesto iz tačke 4.), 
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto iz tačke 1., 2. i 3.),
 6. Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence (za radno mjesto iz tačke 1., 2. i 3.)
 7. Izvod iz matične knjige rođenih,
 8. Uvjerenje o državljanstvu,
 9. Potvrdu  o radnom iskustvu u skladu sa prijavom za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENA KOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 7. i 8. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa. U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starije od ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu :

Javna ustanova "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH broj 22, 71300 Visoko

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt informacije kandidata (ime i prezime, kontakt telefon i adresu)Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. JU "Dom zdravlja" Visoko ne vrši povrat dostavljene dokumentacije po ovom oglasu.  U slučaju da kandidat želi povrat iste mora se obratiti pismeno sa zahtjevom na protokol JU "Dom zdravlja" Visoko.

 

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev