Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-407/18.; 01-408/18; 01-409/18; 01-410/18; 01-411/18; 01-412/18; 01-413/18. i 01-414/18. od 02.02.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje:

Javni oglas za prijem u radni odnos 

I RADNO MJESTO

 1. Ljekar u službi zdravstvene zaštite predškolske djece 0-6 godina: 
  Specijalista pedijatar - 1 izvršilacna neodređeno vrijeme.
 2. Ljekar u službi Porodične medicine:
  Doktor medicine 3 izvršiocana određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci. 
  Doktor medicine 1 izvršioc na određeno vrijeme - na period od 6 mjeseci.
 3. Diplomirani sanitarni inžinjer u Higijensko-epimediološkoj službi:
  Diplomirani sanitarni inžinjer 1 izvršilacna određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci. 
 4. Medicinska sestra u službi porodične medicine: 
  Medicinska sestra/tehničar ili zdravstveni tehničar drugih smjerova 3 izvršioca na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci. 
 5. Medicinska sestra u službi Hitne medicinske pomoći:
  Medicinska sestra/tehničar ili zdravstveni tehničar 1 izvršioc na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci. 
  drugih smjerova 1 izvršioc na određeno vrijeme- na period od 6 mjeseci.
 6. Zdravstveni tehničar na poslove Referenta za nabavku, uskladištenje, distribuciju ampularnih lijekova i  med.sredstava: 
  Farmaceutski tehničar 1 izvršilac na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.
 7. Radnica na odražavanju čistoće: 
  NK radnik 3 izvršioca na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.
 8. Tehnički sekretar: 
  SSS društveni smjer 1 izvršioc na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka specijaliste pedijatra, doktora medicine, diplomiranog sanitarnog inžinjera, pedijatrijske sestre/tehničara, medicinske sestre/tehničara, farmaceutskog tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije (za poziciju iz tačke I.1.),
 • završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.2.),
 • završen zdravstveni fakultet smjer sanitarni inžinjer (za poziciju iz tačke I.3.),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer ili zdravstveni tehničar drugih smjerova (za poziciju iz tačke I.4.),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer ili zdravstveni tehničar drugih smjerova (za poziciju iz tačke I.5.),
 • završenu srednju školu zdravstvenog usmjerenja-farmaceutski smjer (za poziciju iz tačke I.6.),
 • završenu osnovnu školu (za poziciju iz tačke I.7.),
 • završenu srednju školu (za poziciju iz tačke I.8.),
 • posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.  

 

b.) Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 :

• Specijalista pedijatar sa minimalno 1 /jednom/ godinom dana radnog iskustva na poslovima pedijatra.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2 :

• Doktor medicine sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3 : 

• Diplomirani sanitarni inžinjer sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore..

Za radno mjesto pod rednim brojem 4 i 5 : 

• medicinski/zdravstveni tehničar –opšti ili drugi smjer – srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore.

Za radno mjesto pod rednim brojem 6 : 

• Zdravstveni tehničar – farmaceutski smjer - srednja stručna sprema, sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore.

Za radno mjesto pod rednim brojem 7 : 

• Nekvalifikovan radnik - završena osnovna škola - minimalno godina dana radnog staža na ovim poslovima .

Za radno mjesto pod rednim brojem 8 : 

• Srednja stručna sprema-društveni smjer, dokaz o poznavanju rada na računaru i odlična komunikativnost.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto iz tačke 1 i 2), 
 2. Dokaz o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto iz tačke 1.),
 3. Diplomu o završenom zdravstvenom fakultetu – diplomirani sanitarni inžinjer (za radno mjesto iz tačke 3.),
 4. Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-opšti ili drugi smjer (za radno mjesto iz tačke 4. i 5.), 
 5. Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-farmaceutski smjer (za radno mjesto iz tačke 6.), 
 6. Svjedoćanstvo o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto iz tačke 7.), 
 7. Diplomu o završenoj srednjoj školi (za radno mjesto iz tačke 8.), 
 8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto iz tačke 2. do 6.),
 9. Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence za radno mjesto iz tačke 1. do 6.)
 10. Dokaz/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto iz tačke 8).
 11. Izvod iz matične knjige rođenih,
 12. Uvjerenje o državljanstvu.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENA KOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 9. i 10. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa. U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starije od ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu :

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO

BRANILACA BIH broj 22.

71300 VISOKO

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt informacije kandidata (ime i prezime i kontakt telefon). Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko. Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev