Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude - odrzavanje i servis sistema grijanja

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU "Dom zdravlja" Visoko (broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine) kao i preporuke Sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove (01-3335/1/17. od 26.12.2017.godine) direktor JU "Dom zdravlja" Visoko donosi:

Odluku o izboru najpovoljnije ponude

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove JU "Dom zdravlja" Visoko  (u daljnjem tekstu Sektor) broj 01-3335/1/17. od 26.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku održavanja i servisiranja sistema grijanja dodjeljuje se ponuđaču Samostalna zanatska uslužna radnja "FAREMONT" Visoko, ponuda od 25.12.2017 godine za ponuđenu cijenu od 220,00 KM bez PDV-a (slovima: DvijestotineDvadeset konvertibilnih maraka) kao najboljem ocjenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Samostalna zanatska uslužna radnja "FAREMONT" Visoko. 

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Direktor JU "Dom zdravlja" Visoko.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-3310/17. od 25.12.2017godine. Javna nabavka je provedena putem Direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je cca. 250,00 KM.

Istraživanjem tržišta, a pošto se radi o specifičnim robama, upućen je zahtjev ponuđaču SZR "Faremont" Visoko.

Sektor je dana 26.12.2017.godine dostavio Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke održavanja i servisiranja sistema grijanja. U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Sektor blagovremeno i pravilno izvršio otvaranje ponuda i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinjen odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sljedeće:

  • da je ukupan broj prispjelih ponuda - 1 ponuda,
  • da je blagovremeno zaprimljena  - 1 ponuda i
  • da je ponuda ponuđača Samostalna zanatska uslužna radnja FAREMONT vl Šahinović Meho, ponuda broj 01-2954/1/17.od 27.11.2017. godine za ponuđenu cijenu od 410,00 KM najprihvatljiva.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Sektor dao ocjenu prispjele ponude, pravilno i potpuno, u skladu sa kriterijima zahtjeva i poziva, odnosno najniže cijene.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Sektor u svemu pravilno postupio te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najboljem ocijenjen zbog najniže cijene.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b.) Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja"Visoko broj 01-294/14. i Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja"Visoko broj 01-2728/14. od 24.12.2014.godine i svim pripadajućim izmjenama odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 /pet/ dana od dana prijema ove Odluke.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev