Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2727/17. od 06.11.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje:

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 

 

I RADNO MJESTO

 1. Ljekar u službi zdravstvene zaštite predškolske djece 0-6 godina: Specijalista pedijatar - 1 izvršilac na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci
 2. Ljekar u službi Porodične medicine: Doktor medicine - 1 izvršilac na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a. Opšti uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka specijaliste pedijatra i doktora medicine definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije (za poziciju iz tačke I.1.),
 • završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.2.),
 • posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.

 

b. Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • Specijalista pedijatar sa minimalno 1 /jednu/ godinu dana radnog iskustva na poslovima pedijatra.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 2 :

 • Doktor medicine sa minimalno 6 /šest/ mjeseci radnog iskustva na poslovima doktora medicine.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu, 
 2. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto iz tačke I.1.),
 3. Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o državljanstvu i
 6. Potvrdu o radnom iskustvu u skladu sa prijavom za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje. 

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENA KOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 4. i 5. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa. U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starije od ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu:

Javna ustanova "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH broj 22, 71300 Visoko

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko. Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev