Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Odluka o konačnoj rang listi za doktora u HMP

 

Na osnovu člana 26 Statuta JU“Dom zdravlja„Visoko, člana 133. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu Pravilnik), i Zapisnika (broj 01-1294/17. od 19.05.2017.godine) dostavljen od strane Komisije za provođenje konkursnog postupka po raspisanom i objavljenom javnom oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 20.04.2017.godine (Rješenja broj 01-1191/17 od 05.05.2017. i broj 01-1197/17 od 08.05.2017.godine) o konačnoj rang listi kandidata prijavljenih po objavljenom javnom oglasu, direktor JU“Dom zdravlja„Visoko, donosi: 

ODLUKU

o objavi konačne listi kvalifikovanih kandidata prijavljenih za radno mjesto doktora medicine u službi Hitne medicinske pomoći a u skladu sa objavljenim javnim oglasom JU"Dom zdravlja"Visoko 

 

Član 1.

Usvaja se u cijelosti predložena rang lista kvalifikovanih kandidata sačinjena na osnovu bodovanja izvršenog od strane Komisije za provođenje kompletne procedure u ovom postupku kako slijedi:

 

RANG LISTA KANDIDATA

 U K U P N O

1

Meho Dapčević

104,50

2

Aida Čelebić

89,50

3

Elma Šehić

83,00

4

Almedin Jusić

76,00

5

Amar Glodžo

57,00

6

Almir Toskić

55,00

7

Nina Solaković

50,50

8

Kenan Ljuhar

48,00

9

Nađa Omanović

47,00

10

Jasmina Mehmedović

45,00

11

Valbona Mahmutović

43,50

12

Ermin Begović

29,50

 

Član 2.

U skladu sa dostavljenim prijavama u predviđenom roku (do 28.04.2017.godine) a poslije evaluacije istih od strane Komisije kao nepotpune se odbacuju sljedeće prijave (uz naznaku nedostataka):

Rbr Ime i Prezime Nedostaje i iz tog razloga nepotpuna
 1

Anida Jamakosmanović

Potvrda o radnom iskustvu

 2

Amela Kulaglić

Kandidat ne ispunjava uslov od 12 mjeseci radnog iskustva

 3

Denis Fazlić

Potvrda o radnom iskustvu

 4

Vedia Mlačo-Sultan

Potvrda o radnom iskustvu

 5

Dženana Čuturić

Licenca za samostalan rad
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Potvrda o radnom iskustvu

 6

Amra Moro

Potvrda o radnom iskustvu

 7

Maja Šaljić

Licenca za samostalan rad
Potvrda o radnom iskustvu

8

Murat Torlaković

Nije pristupio  na intervju
(član VII stav 2 Poslovnika)

 

Član 3.

Ova Odluka se ima objaviti istog dana na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko www.dzvisoko.ba kao i na oglasnoj ploči JU"Dom zdravlja"Visoko.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i objavljivanja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo izjaviti žalbu drugostepenom organu poslodavca odnosno Upravnom odboru JU"Dom zdravlja"Visoko u roku od 8 dana od dana objave na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko kao i oglasnoj ploči JU"Dom zdravlja"Visoko.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev