Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Informacija i poziv za pregovarački postupak za reagense za imunohemijski analizator Immulite 1000

 

Informacija i poziv za pregovarački postupak za reagense za imunohemijski analizator Immulite 1000 

Broj protokola            :01-596 /17

Datum                        :10.03.2017.godine

Broj nabavke             :PPBOO-01/17

 

 

 

 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA – I DIO

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

ZA NABAVKU (ROBE) REAGENSA ZA IMUNOHEMIJSKI ANALIZATOR

IMMULITE 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoko,mart 2017. godine

 

SADRŽAJ

 

OPŠTI PODACI3

1.      Podaci o ugovornom organu. 3

2.      Podaci o osobi zadužnoj za kontakt. 3

3.      Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa. 3

4.      Redni broj nabavke............................................................................................................ 3

5.      Podaci o postupku javne nabavke....................................................................................... 3

PODACI O PREDMETU NABAVKE.................................................................................................... 3

6.      Opis predmeta nabavke..................................................................................................... 3

7.      Podjela na lotove............................................................................................................... 3

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU.. 3

8. Uslovi za kvalifikaciju. 3

9. Ostali uslovi za kvalifikaciju. 5

PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE. 5

10. Sadržaj zahtjeva za učešće i način pripreme zahtjeva za učešće. 5

11. Način dostavljanja zahtjeva za učešće. 5

12. Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće. 6

13. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja zahtjeva za učešće. 6

OSTALI PODACI 6

14. Rok za donošenje odluke o rezultatu pretkvalikacije. 6

DODATNE INFORMACIJE. 6

15. Trošak zahtjeva za učešće. 6

16. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije. 6

17. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata. 6

18. Izmjena, dopuna i povlačenje zahtjeva za učešće. 7

19. Pouka o pravnom lijeku. 7

PRILOZI

1.       Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ:              Javna ustanova “Dom zdravlja”Visoko

Adresa:                          Branilaca BiH broj 22

IDB/JIB:                        4218310690007

Telefon:                        032/738-777

Faks:                            032/735-170

Web adresa:                  www.dzvisoko.ba

2.       Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba:                Duraković Mahir/ Ahić Aida

Telefon:                          032/738-777

Faks:                              032/735-170

e-mail:                            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ;

 

3.       Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

U skladu sa doredbama člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ nema smetnji za zaključenje budućeg ugovora sa bilo kojim privrednim subjektom/subjektima

4.       Redni broj nabavke

Broj nabavke:................................   PPBOO-01/17

Referentni broj iz Plana nabavki:..        3.

5.       Podaci o postupku javne nabavke

5.1. Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja.

5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 33.000,00 KM.

5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe/usluge/radovi): ROBE

5.5. Period na koji se zaključuje ugovor : na period od 12 mjeseci.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6.       Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka reagensa za imunohemisjki analizator IMMULITE 1000 za JU"Dom zdravlja" Visoko, na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u budžetu/finansijskom planu za 2017.godinu.

Oznaka i naziv iz JRJN: 33696500-0 (laboratorijski reagensi)

7.       Podjela na lotove

Predmet nabavke nije podjeljen na lotove.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

8.       Uslovi za kvalifikaciju

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a)      u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)   nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku jeobustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c)      je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima  zemlje u kojoj je registrovan;

d)      je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

e)      autorizacija proizvođača da ponuđač može vršiti distribuciju njegovih proizvoda na području BiH i da je jedina autorizovana firma na području BiH;

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke e) ponuđač je dužan dostaviti originalan dokument (certifikat i slično) da je jedini ovlašten odnosno da je jedini ponuđač koji vrši promet predmetne originalne robe za područje BiH za aparat Immulite 1000.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

  1. izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan;
  2. izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku jeobustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
  3. potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
  4. potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđač ima zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužan je dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze.

Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i da ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Izabrani  ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini). 

9. Ostali uslovi za kvalifikaciju

Ø  kandidat je dužan da ispunjava uslov iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, te je tu svrhu

zahtjev za učešće je dužan dostaviti Izjavu ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks 2 (u prilogu  tenderske dokumentacije).

Ø  sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti – u smislu člana 46. Zakona:  ovjerena kopija  aktuelnog izvoda iz sudskog registra

PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE

10. Sadržaj zahtjeva za učešće i način pripreme zahtjeva za učešće

Zahtjev za učešće sa pripadajućom dokumentacijom se priprema na jednom od službenih jezika u BosniiHercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi zahtjeva za učešće kandidat se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Kandidat ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Zahtjev za učešće mora sadržavati izjave i dokumente iz tačke 8. ove tenderske dokumentacije.

11. Način dostavljanjazahtjeva za učešće

Zahtjev za učešće, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljen u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tački 1. Tenderske dokumentacije, do datuma i vremena navedenog u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko zahtjev za učešće bude zaprimljen nakon tog vremena smatraće se neblagovremenim i kao takav,  biti će vraćen kandidatu neotvoren.

Zahtjev za učešće se predaje na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VISOKO

BRANILACA BiH broj 22

71300 VISOKO

ZAHTJEV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU REAGENSA ZA IMUNOHEMIJSKI ANALIZATOR IMMULITE 1000

Broj nabavke: PPBOO-01/17

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverte kandidat je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa kandidata

Zahtjev za učešće se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je zahtjev za učešće izrađen u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice zahtjeva za učešće se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je zahtjev za učešće izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Zahtjev za učešće neće biti odbačen ukoliko su listovi zahtjeva za učešće numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Zahtjev za učešće se dostavlja u originalu.

12. Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće

Zahtjev za učešće se dostavlja na način definisan u tački 11. Ove tenderske dokumentacije i to:

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VISOKO

BRANILACA BiH broj 22

71300 VISOKO

Protokol JU"Dom zdravlja"Visoko“

Rok za prijem zahtjeva za učešće: 17.03.2017.godine

Vrijeme do kada se primaju zahtjevi za učešće: 11:00 sati

Zahtjev za učešće zaprimljen nakon isteka roka za prijem zahtjeva za učešće se vraća kandidatu neotvoren. Kandidati koji zahtjeve za učešće dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko zahtjevi za učešće nestignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

13. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja zahtjeva za učešće

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VISOKO

BRANILACA BiH broj 22

71300 VISOKO

Sala za sastanke – upravna zgrada

Datum i vrijeme otvaranja zahtjeva za učešće pristiglih do krajnjeg roka za prijem zahtjeva za učešće: 17.03.2017.godine u 12,00 sati.

OSTALI PODACI

14. Rok za donošenje odluke o rezultatu pretkvalikacije

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o rezultatu pretkvalifikacije nakon okončanja faze pretkvalifikacije.

DODATNE INFORMACIJE

15. Trošak zahtjeva za učešće

Trošak pripreme zahtjeva za učešće u potpunosti snosi kandidat.

16. Ispravkai/ili izmjena tenderske dokumentacije

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju.

U slučaju da je izmjena/dopuna tenderske dokumentacije takve prirode da će za pripremu zahtjeva za učešće biti potrebno dodatno vrijeme, ugovorni organ dužan je produžiti rok za prijem zahtjeva za učešće, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraćiod 7 dana.

Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 3 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan, bez navođenja identiteta privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje, u roku od 3 dana, a najkasnije 3 dana prijeistekarokazapodnošenjeponudadostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

17. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

S obzirom da se ovim pozivom za učešće zahtijevaju samo dokazi o ispunjavanju kvalifikacionih uslova (u smislu odredbi čl. 45.-51.Zakona), odnosno samo dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona, u zahtjevu za učešće niti jedan podatak se ne može smatrati povjerljivim,

U skladu sa članom 11. stav (1) Zakona, podaci koji seni u kojem slučaju nemogu smatrati povjerljivim su:

a)      ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b)      predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c)       dokazi o ličnoj situaciji ponuđača.

18. Izmjena, dopuna i povlačenje zahtjeva za učešće

Do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće, kandidat može svoj zahtjev za učešće izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 11. Tenderske dokumentacije, i to:

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VISOKO

BRANILACA BiH broj 22

71300 VISOKO

ZAHTJEV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU REAGENSA ZA IMUNOHEMIJSKI ANALIZATOR IMMULITE 1000

Broj nabavke: PPBOO-01/17

IZMJENA/DOPUNAZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverte kandidat je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa kandidata /grupekandidata.

Kandidat može do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće odustati od svog zahtjeva za učešće, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od zahtjeva za učešće, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće.

Zahtjev za učešće se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem zahtjeva za učešće.

19. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumntacije.

PRILOZI

-          Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks 1

-          Izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks 2

 

 

Predsjednik

Komisije za javnu nabavku

           Fišek Ramiza Dipl.Ing MLD.

 

                                                                                                                                    __________________

 

 

 

Aneks 1

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj : 39/14)

Ja, niže potpisani ________________________, sa ličnom kartom broj : ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _________________________________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : _____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/Općina), na adresi _________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke ________________________________________________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ JU"Dom zdravlja" Visoko, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci na web portalu ugovornog organa od 10.03.2017.godine, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću :

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač __________________________________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije :

a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

d) Propustio ispuniti obavezu u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa.

Izjavu dao :                                                                                           Potpis i pečat nadležnog organa :

    ____________________                                                                                ____________________

Mjesto i datum davanja izjave:                                                              

    ____________________                                            M.P.

 

 

Aneks 2

PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _________________________________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/Općina), na adresi ____________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke __________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ JU"Dom zdravlja" Visoko, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci na web portalu ugovornog organa od 10.03.2017.godine, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.

3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :                                                                                     Potpis i pečat nadležnog organa :

____________________                                                                    ____________________

Mjesto i datum davanja izjave:                                                              

 

 ____________________                                           M.P.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev