Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Odluka o poništenju postupka nabavke ambulantnih lijekova i medicinskih sredstava

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka b.), člana 70. stav 1., 4. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku broj 01-2595/16. od 04.11.2016.godine u postupku javne nabavke ampularnih lijekova i medicinskih sredstava za potrebe JU"Dom zdravlja" Visoko, Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko, donosi :

 

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

ČLAN 1

Poništava se postupak javne nabavke ampularnih lijekova i medicinskih sredstava za potrebe JU"Dom zdravlja" Visoko iz razloga što je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku a po osnovu člana 69, stav (2) tačka e.).

ČLAN 2

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Uprava JU"Dom zdravlja" Visoko. 

ČLAN 3

Ova Odluka će se objaviti na web stranici www.dzvisoko.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav. (6) Zakona.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona.

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV :

Pravni osnov za donošenje Odluke Direktora broj 01-2597/16. od 04.11.2016.godine o poništenju postupka postupku javne nabavke ampularnih lijekova i medicinskih sredstava za potrebe JU"Dom zdravlja" Visoko (broj nabavke OP-01/16) je u odredbama člana 69. stav 2. tačka b.), i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14).   

Obrazloženje 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju javne nabavke broj 01-2283/16. od 03.10.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 120.000,00 KM.

Obavijest o nabavci broj OP-01/16. poslana je i objavljena na Portalu javnih nabavki dana 06.10.2016.godine broj 1368-1-1-29-3-15/16. 

Sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „SL.Glasniku BiH“ broj 77/16 od 14.10.2016.godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj 01-2284/16. od 03.10.2016.godine. 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 04.11.2016.godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojoj je sadržavan i preporuka Komisije o poništenju ovog javnog postupka broj. 

U postupku a Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 01-2595/16. utvrđeno je da Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila blagovremeno zapisnik u kojima je utvrđeno sljedeće :

- Da je ukupan broj prispjelih ponuda za oba LOT-a 1,

- Da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

- Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- Da ponuda ponuđača PTD „MGM FARM“ d.o.o. Kakanj nije prihvatljiva iz razloga što u ponudi vrijednosti predmetne robe za LOT 1 – ampularni lijekovi glasi na iznos od 99.589,74  KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost od strane Ugovornog organa je 68.000,00 KM bez PDV-a.

- Da ponuda ponuđača PTD „MGM FARM“ d.o.o. Kakanj nije prihvatljiva iz razloga što u ponudi vrijednosti predmetne robe za LOT 2 – ampularni lijekovi glasi na iznos od 69.343,99  KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost od strane Ugovornog organa je 52.000,00 KM bez PDV-a.

- U zbiru ponuda ponuđača PTD „MGM FARM“ doo Kakanj je veća od procijenjene vrijednosti za 48.933,73 KM bez PDV-a.

U postupku ocjene provedenog postupka Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propusta u radu, koje bi eventualno bile osnov za neprihvaćanje Preporuke Komisije za nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka javne nabavke dostavljena u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. 

Naime u postupku javne nabavke je nedvosmisleno utvrđeno da je ponuda ponuđača PTD „MGM FARM“ d.o.o. Kakanj znatno iznad procijenjene vrijednosti nabavke čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga a primjenjujući član 69. stav /2/ tačka e.) Zakona o javnim nabavkama te je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev