Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača kancelarijskog materijala

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-2124/1/16 od 14.09.2016.godine u postupku javne nabavke /roba/ kancelarijskog materijala za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko, Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko, d o n o s i :

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ČLAN 1

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 01-2124/1/16 od 14.09.2016.godine), i ugovor za javnu nabavku /roba/ kancelarijskog materijala za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko dodjeljuje se ponuđaču „Defter“ d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu od 3.789,70 KM bez PDV-a (Slovima: TrihiljadeSedamstotinaOsamdesetDevet i 70/100 Konvertibilnih maraka) odnosno 4.433,95KM sa PDV-om(Slovima: ČetirihiljadeČetiristotineTridesetTri i 95/100 Konvertibilnih maraka) kao najboljem ocjenjenom ponuđaču po kriteriju najniže cijene.

ČLAN 2

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „Defter“ d.o.o. Sarajevo po proteku roka od 10 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

ČLAN 3

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Uprava JU"Dom zdravlja" Visoko.

ČLAN 4

Ova Odluka će se objaviti na web stranici www.dzvisoko.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona.

ČLAN 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije 5 dana od dana prijema ove Odluke (član 101. stav (5) Zakona.


OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju javne nabavke broj 01-1910/16. od 23.08.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva broj KZ-04/16. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 10.000,00 KM.

Obavijest o nabavci objavljena je na web stranici Agencije za javnu nabavku pod brojem 1368-7-1-24-3-11/16. dana 25.08.2016.godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj 01-1919/16. od 24.08.2016.godine.

Komisija je provela kompletnu proceduru i sa danom 14.09.2016.godine dostavila konačnu Preporuku broj 01-2124/1/16.

U postupku po dostavljenoj dokumentaciji Direktor smatra da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće :

  • Da je ukupno prispjelo 7 ponuda,

§  Da je  blagovremeno zaprimljeno 7 ponuda,

§  Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

§  Da je ponuda ponuđača „Defter“ d.o.o. Sarajevo najprihvatljiva,

U postupku donošenja ove Odluke posebno se cijenila činjenica da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko nije našao razloge, nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku  je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da izabrani ponuđač najbolje ocijenjen po kriteriju najniže cijene utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji kako slijedi :

Tabela 1

Naziv/ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1)      

„Defter“ Sarajevo

3.789,70

2)      

„Prima prom“ Banja Luka

3.791,00

3)      

„Elkom“ Vitez

3.941,00

4)      

„Svjetlost Sars“Sarajevo

4.032,50

5)      

„RIS“ Sarajevo

4.186,40

6)      

„Plan plus“ Zenica

4.746,65

7)      

„ŽAD RMM“ Kiseljak

5.395,00

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 3.789,70 KM (Slovima : TrihiljadeSedamstotinaOsamdesetDevet i 70/100 Konvertibilnih maraka) bez PDV-a.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Najniža cijena Zakona o javnim nabavkama BiH te člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev