Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača krutog goriva na bazi drveta

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-2083/1/16 od 08.09.2016.godine u postupku javne nabavke krutog goriva na bazi drveta-drveni pelet za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko, Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko, d o n o s i :

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ČLAN 1

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 01-2083/1/16 od 08.09.2016.godine), i ugovor za javnu nabavku krutog goriva na bazi drveta-drveni pelet za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko dodjeljuje se ponuđaču „Euro stil“ d.o.o. Doboj za ponuđenu cijenu od 9.798,00 KM bez PDV-a (Slovima: DevethiljadaSedamstotinaDevedesetOsam Konvertibilnih maraka) odnosno 11.463,66 KM sa PDV-om(Slovima: JedanesthiljadaČetiristotineŠezdesetTri i 66/100 Konvertibilna marka) kao najboljem ocjenjenom ponuđaču.

ČLAN 2

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „Euro stil“ d.o.o. Doboj po proteku roka od 10 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

ČLAN 3

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Uprava JU"Dom zdravlja" Visoko.

ČLAN 4

Ova Odluka će se objaviti na web stranici www.dzvisoko.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona.

ČLAN 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije 5 dana od dana prijema ove Odluke (član 101. stav (5) Zakona.


OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju javne nabavke broj 01-1908/16. od 23.08.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva broj KZ-02/16. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 12.000,00 KM.

Obavijest o nabavci objavljena je na web stranici Agencije za javnu nabavku pod brojem 1368-7-1-22-3-9/16. dana 24.08.2016.godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj 01-1917/16. od 24.08.2016.godine.

Komisija je provela kompletnu proceduru i sa danom 08.09.2016.godine dostavila konačnu Preporuku broj 01-2083/1/16.

U postupku po dostavljenoj dokumentaciji Upravni odbor smatra da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjele konačne ponude o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće :

  • Da je ukupno prispjela 1 ponuda,

§  Da je  blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

§  Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

§  Da je ponuda ponuđača „Euro stil“ d.o.o. Doboj najprihvatljiva,

U postupku donošenja ove Odluke posebno se cijenila činjenica da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko nije našao razloge, nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku  je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da izabrani ponuđač najbolje ocijenjen po kriteriju najniže cijene utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji kako slijedi :

Tabela 1

1)     

„Euro Stil“ d.o.o. Doboj

9.798,00 KM

Izabrani ponuđač je izabran primjenujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 9.798,00 KM (Slovima : DevethiljadaSedamstotinaDevedesetOsam Konvertibilnih maraka) bez PDV-a.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Najniža cijena Zakona o javnim nabavkama BiH te člana 16. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev