Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača LIS-a

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-867/16 od 28.03.2016.godine u postupku javne nabavke /usluga/ servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom koji posjeduje JU"Dom zdravlja"Visoko, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 54. Sjednici održanoj dana 30.03.2016.godine, d o n o s i :

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ČLAN 1

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 01-867/16 od 28.03.2016.godine), i ugovor za javnu nabavku /usluga/ servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom koji posjeduje JU"Dom zdravlja"Visoko dodjeljuje se ponuđaču „Wizard computer“ d.o.o. Mostar za ponuđenu cijenu od 9.120,00 KM bez PDV-a (Slovima: DevethiljadaStotinuDvadeset Konvertibilnih maraka) odnosno 10.670,40 KM sa PDV-om kao najboljem ocjenjenom ponuđaču.

ČLAN 2

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „Wizard computer“ d.o.o. Mostar po proteku roka od 15 dana računajući od dana objave dobrovoljnog ex ante obavještenja u skladu sa članom 28.stav (7) Zakona.

ČLAN 3

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Uprava JU"Dom zdravlja" Visoko. 

ČLAN 4

Ova Odluka će se objaviti na web stranici www.dzvisoko.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

Obrazloženje 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju javne nabavke broj 01-601/16. od 29.02.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 10.000,00 KM.

Obavijest o nabavci broj PPBOO-04/15. objavljena je na web stranici ugovornog organa www.dzvisoko.ba dana 03.03.2016.godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj 01-602/16. od 29.02.2016.godine. 

Komisija je provela kompletnu proceduru i dana 28.2.2016.godine dostavila konačnu Preporuku broj 01-867/16.. 

U postupku po dostavljenoj dokumentaciji Upravni odbor smatra da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjele konačne ponude o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće :

Da je ukupno prispjela 1 ponuda,

Da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

Da je ponuda ponuđača „Wizard computer“ d.o.o. Mostar prihvatljiva,

U postupku donošenja ove Odluke posebno se cijenila činjenica da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka Uprava JU"Dom zdravlja" Visoko nije našla razloge, nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku  je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da izabrani ponuđač najbolje ocijenjen po kriteriju najniže cijene utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji kako slijedi :

Tabela 1

Naziv/ime ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV-a 

1.

„Wizard computer“ d.o.o. Mostar

9.120,00 KM

 

 

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenujući kriterij najniže cijene, koja je u ponuđena u iznosu od 9.120,00 KM (Slovima : DevethiljadaStotinuDvadeset Konvertibilne marke) bez PDV-a.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Najniža cijena Zakona o javnim nabavkama BiH te člana 16. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev