Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača XP300 Sysmex

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-514/16 od 18.02.2016.godine u postupku javne nabavke reagensa za aparat XP300 Sysmex, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 53. Sjednici održanoj dana 26.02.2016.godine, donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ČLAN 1

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 01-514/16 od 18.02.2016.godine), i ugovor za javnu nabavku reagensa za aparat XP300 Sysmex za potrebe JU"Dom zdravlja" Visoko dodjeljuje se ponuđaču „Broma Bel“ d.o.o. Banja Luka za ponuđenu cijenu od 6.817,20 KM (Slovima :ŠesthiljadaOsamstotinasedamnest i 20/100 Konvertibilne marke) bez PDV-a kao najboljem ocjenjenom ponuđaču.

ČLAN 2

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „Broma Bel“d.o.o. Banja Luka po proteku roka od 15 dana računajući od dana objave dobrovoljnog ex ante obavještenja u skladu sa članom 28.stav (7) Zakona.

ČLAN 3

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Uprava JU"Dom zdravlja" Visoko. 

ČLAN 4

Ova Odluka će se objaviti na web stranici www.dzvisoko.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev