Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Javni oglas za prijem u radni odnos 18.05.2021.


OPŠTI USLOVI :

 

-          Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

 

-          Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

POSEBNI USLOVI :

 

1.       DOKTOR MEDICINE u službi PORODIČNE MEDICINE

 

-          završen medicinski fakultet,

 

-          položen stručni ispit,

 

-          važeća licenca za obavljanje samostalnog rada i

 

-          minimalno 24 mjeseca radnog staža na ovim poslovima.

 

Opis poslova i radnih zadataka: organizacija rada u ambulanti (radno vrijeme, korištenje telefona za savjetovanje i naručivanje pacijenata na pregled u ambulanti, sistem naručivanja, evidencija potrošnje i kontrolni pregledi, vođenje elektronskog kartona), uspostavljanje registracije (liste) stanovnika-osiguranika (oblikovanje kartoteke), finansijsko poslovanje ambulante (različiti izvori i način financiranja, potrebni programi, dodatna sredstva za istraživanja i edukaciju, plaćanje pojedinih usluga), vođenje medicinske dokumentacije u pisanoj i elektronskoj formi, obavlja poslove sistematskih pregleda osoba starijih od 65 godina, obavlja sistematske preglede školske djece, obavlja kontrolne preglede školske djece, vrši individualnu poduku majki o ishrani, vrši ciljane preglede, ukazuje hitnu medicinsku pomoć, provodi kućne posjete i kućno liječenje, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vrši obrade za ljekarsku komisiju i ocjenu radne sposobnosti, izdaje ljekarska uvjerenja (potvrde i druge medicinske dokumente iz svoje nadležnosti), zakazuje ciljane razgovore, vrši zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi, vrši zdravstvena predavanja za medicinske tehničare, vrši zdravstvena predavanja ljekarima, vrši prvu i ponovnu posjetu trudnicama, vrši prvu i ponovnu posjetu porodiljama, vrši prvu i ponovnu posjetu dojenčetu, vrši patronažne posjete i palijativno liječenje, ljekarski pregled za imunizaciju, vrši propisivanje lijekova, orijentaciona dijagnostika, terapija i rehabilitacija vodećih masovnih oboljenja, vrši upućivanje i praćenje pacijenata na specijalističku (bolničku) obradu, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika, obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

 

Radni status: na neodređeno vrijeme.

 

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.872,75 KM.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

2.       DOKTOR MEDICINE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI

 

-          završen medicinski fakultet,

 

-          položen stručni ispit,

 

-          važeća licenca za obavljanje samostalnog rada i

 

-          minimalno 12 mjeseca radnog staža na ovim poslovima.

 

·         Opis poslova i radnih zadataka: pruža hitnu ljekarsku medicinsku pomoć, pruža hitnu akušersku pomoć porodiljama, ljekarski pregled oboljelog-povrijeđenog u HMP, obavještava nadležne organe o stanju i postupcima u toku ukazivanja HMP kod povređivanja ili naglog oboljevanja većeg broja ljudi, vrši pregled kod svih naglih oboljenja, povreda i stanja u cilju postavljanja dijagnoza, provođenja terapije i prevencije nepovoljnog ishoda u svim uslovima do definitivnog zbrinjavanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, primjenjuje sve neophodne mjere reanimacije u HMP, uz adekvatno obezbjeđenje uslova za održavanje vitalnih funkcija u toku transporta, testiranje i obrada osoba sumnjivih na alkoholisanost, narkomaniju i druge toksikomanije, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidencije i izvještaje u pisanoj i elektronskoj formi, organizuje i aktivno učestvuje u edukaciji zdravstvenih djelatnika iz domena HMP; obavještavanje nadležnih organa o postupcima i mjerama koje su preduzimane u toku ukazivanja HMP, kao i saznanjima o događajima i postupcima prema licu kojem je HMP ukazana, naročito kod saobraćajnih udesa, požara i drugih nesreća, koje su prouzrokovale povrjeđivanje ili oboljevanje većeg broja lica, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata  i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji  bolesnika.

 

Radni status: na određeno vrijeme na period od 12 /dvanest/ mjeseci.

 

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.872,75 KM.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

 

Ø  Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostavi ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Ø  Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu:

 

-          VSS razmatranje dostavljene dokumentacije te uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu;

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju, naznačena e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 

                      I.            diplomu ili uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu;

 

                    II.            uvjerenjeopoloženomstručnomispitu,

 

                  III.            licencu za obavljanje samostalnog rada izdatu od strane Ljekarske komore,

 

                  IV.            izvod iz matične knjigerođenih;

 

                    V.            uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6mjeseci) i

 

                  VI.            potvrda o radnom stažu na ovim poslovima izdata od pravnog lica gdje je ista stečena.

 

LITERATURA ZA ISPIT I INTERVJUU

 

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu, prema stučnoj spremi kandidata i poziciji iz ovog oglasa su:

 

1.       Pozicija pod rednim brojem 1. i 2. :

 

-          Literatura korištena tokom studijai

 

-          Zakon o zdravstvenoj zaštitiFBiH,

 

OSTALE ODREDBE

 

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e – mail adresa i/ili telefonski. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog/usmenog stručnog dijela ispita smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032 738 777.  O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati će biti pismeno obavješteni.

 

Oglas će biti objavljen na web stranici JU "Dom zdravlja"Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko, dnevnom listu "Oslobođenje" i na oglasnoj ploči JU "Dom zdravlja"Visoko.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 ( osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa.

 

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

 

JU "Dom zdravlja"Visoko,

 

Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko,

 

u zatvorenoj koverti, sa naznakom

 

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

i obaveznom naznakom pozicije na koju kandidat aplicira.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u  razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU "Dom zdravlja"Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU "Dom zdravlja"Visoko.

 

 

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev