Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "DOM ZDRAVLJA" VISOKO

 

JAVNI KONKURS

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

 

JAVNE USTANOVE "DOM ZDRAVLJA" VISOKO

 

a.)  NAZIV I SJEDIŠTE POSLODAVCA

 

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Visoko, adresa Branilaca BiH 22 Visoko.

 

b.)  NAZIV RADNOG MJESTA I IZNOS OSNOVNE PLATE

 

-          Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko.

 

-          Osnovnu plaću direktora Doma zdravlja utvrđuje Upravni odbor Doma zdravlja i ona iznosi od 2,5 do 3 prosjećne mjesečne isplaćene neto plaće Zeničko - dobojskog kantona prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

 

c.)  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA

 

(1)     OPŠTI USLOVI:

 

a)      Da je državljanin BiH;

 

b)      Da je stariji od 18 godina;

 

c)       Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

 

d)      Da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH;

 

e)      Da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični postupak;

 

f)       Da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.

 

(2)     POSEBNI USLOVI :

 

-          Završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja (primarne ili konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite koja se pruža u Domu zdravlja) ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;

 

-          Da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog staža u struci;

 

-          Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;

 

-          Da dostavi Program rada i razvoja JU "Dom zdravlja" Visoko za mandatni period.

 

d.)  KRATAK OPIS POSLOVA I NAZNAKE OBLASTI I LITERATURE ZA PISMENI I USMENI ISPIT

 

-                     organizuje i rukovodi radom ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu, odgovoran je za zakonitost rada, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti, predlaže Upravnom odboru unutarnju organizaciju i sistematizaciju poslova, izvršava odluke Upravnog odbora, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, učestvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa ustanove i daje mišljenje i prijedloge iz njihove nadležnosti, predlaže osnove plana rada i razvoja, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, provodi proceduru vezanu za dodjelu specijalizacije i stručnog usavršavanja radnika, po okončanju procedure donošenja Odluke o kandidatima dužan je o istom obavijestiti Upravni odbor, organizira rad Stručnog vijeća Doma zdravlja te je dužan Upravnom odboru dostavljati Zapisnike sa održanih sjednica Stručnog vijeća i Kolegija Ustanove, odgovoran je za organizovanje i provođenje mjera sigurnosti, zaštite, samozaštite i spašavanja u ustanovi, stara se za provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite, zadužen je za saradnju sa humanitarnim organizacijama radi nabavke neophodne opreme, sanitetskog materijala i lijekova za normalno funkcionisanje ustanove, donosi plan organizovanja i djelovanja ustanove u ratu i odgovoran je za funkcionisanje ustanove u ratu u skladu sa planom donosi akt o ratnoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, obavlja poslove u okviru svog stručnog zvanja i svoje stručne spreme, odgovoran je za izvršavanje zadataka dobivenih od nadležnih organa na osnovu odgovarajućih rješenja Vlade, Ministarstva, kantona i općine, vrši raspored vremena izvršavanja radne obaveze shodno odluci nadležnog organa općine, a prema potrebama i borbenoj situaciji, vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općima aktima ustanove.

 

LITERATURA ZA ISPIT I INTERVJUU

 

Pravni izvori za polaganje ispita po javnom oglasu su:

 

-          Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ("Sl.list RBiH",broj 06/92, 08/93 i 13/94),

 

-          Zakon o radu FBiH ("Sl.Novine FBiH", broj 26/16 i 89/18),

 

-          Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.Novine FBiH", broj 46/10 i 75/13) I

 

-          Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Sl.Novine FBiH", broj 46/10 i 75/13).

 

e.)  DUŽINA TRAJANJA UGOVORA

 

Sa izabranim kandidatom zaključuje se Ugovor o radu na određeno vrijeme.

 

Imenovanje direktora JU „Dom zdravlja“ Visoko vrši se na mandatni period od 4 godine.

 

f.)    POTREBNA DOKUMENTACIJA :

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu i kontakt telefon, te je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom u originalu ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja originala), i to :

 

                    I.            Uvjerenje o državljanstvu,

 

                  II.            Izvod iz matične knjige rođenih,

 

                III.            Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objave konkursa,

 

               IV.            Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

 

                 V.            Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

 

               VI.            Ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukoba interesa u FBiH,

 

             VII.            Diploma o završenom fakultetu,

 

           VIII.            Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,

 

                IX.            Uvjerenje (potvrda) o radnom stažu,

 

                  X.            Odgovarajući certifikati o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta za sva tri nivoa ili uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili uvjerenje o završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,

 

                XI.            Sačinjen program rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Visoko za mandatni period.

 

g.)  ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE :

 

JU "Dom zdravlja" Visoko Branilaca BiH br.22 ,  71 300 Visoko sa naznakom „Komisiji za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati“.

 

h.)  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI OGLAS :

 

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 8 /osam/ dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa. Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim Novinama FBiH“ , dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU „Dom zdravlja“ Visoko i web stranici osnivača Grad Visoko.

 

i.)    KONTAKT TELEFON :

 

032 460 257 Duraković Mahir.

 

j.)    NAPOMENA :

 

Izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa te sa istim obaviti pismeni i usmeni intervju.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog odbora

 

JU "Dom zdravlja"Visoko

 

s.r. Omanović Dinka

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev