Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 08.11.2019

 

OPŠTI USLOVI :

-          Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

-          Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

POSEBNI USLOVI :

1.       DOKTOR MEDICINE

-         završen medicinski fakultet,

-         položen stručni ispit,

-         važeća licenca sa obavljanje samostalnog rada ili da je u postupku izdavanja iste,

-         minimalno 6 mjeseci radnog staža na ovim poslovima

Opis poslova i radnih zadataka: organizacija rada u ambulanti (radno vrijeme, korištenje telefona za savjetovanje i naručivanje pacijenata na pregled u ambulanti, sistem naručivanja, evidencija potrošnje i kontrolni pregledi, vođenje elektronskog kartona), uspostavljanje registracije (liste) stanovnika-osiguranika (oblikovanje kartoteke), finansijsko poslovanje ambulante (različiti izvori i način financiranja, potrebni programi, dodatna sredstva za istraživanja i edukaciju, plaćanje pojedinih usluga), vođenje medicinske dokumentacije u pisanoj i elektronskoj formi, obavlja poslove sistematskih pregleda osoba starijih od 65 godina, obavlja sistematske preglede školske djece, obavlja kontrolne preglede školske djece, vrši individualnu poduku majki o ishrani, vrši ciljane preglede, ukazuje hitnu medicinsku pomoć, provodi kućne posjete i kućno liječenje, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vrši obrade za ljekarsku komisiju i ocjenu radne sposobnosti, izdaje ljekarska uvjerenja (potvrde i druge medicinske dokumente iz svoje nadležnosti), zakazuje ciljane razgovore, vrši zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi, vrši zdravstvena predavanja za medicinske tehničare, vrši zdravstvena predavanja ljekarima, vrši prvu i ponovnu posjetu trudnicama, vrši prvu i ponovnu posjetu porodiljama, vrši prvu i ponovnu posjetu dojenčetu, vrši patronažne posjete i palijativno liječenje, ljekarski pregled za imunizaciju, vrši propisivanje lijekova, orijentaciona dijagnostika, terapija i rehabilitacija vodećih masovnih oboljenja, vrši upućivanje i praćenje pacijenata na specijalističku (bolničku) obradu, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika, obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanest) mjeseci sa probnim radom od 3 /tri/ mjeseca.

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.681,43 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

 

 

 

2.       MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, opštismjer

-          završena srednja medicinska škola opšteg smjera,

-          položen stručni ispit,

-          važeća licenca sa obavljanje samostalnog rada ili da je u postupku izdavanja iste,

-          minimalno 6 mjeseci radnog staža na ovim poslovima

Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, vrši naručivanje pacijenata za pregled i drugu zdravstvenu uslugu, vodi brigu o kartonu i ulaže nalaze u karton, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), ukazuje hitnu medicinsku pomoć, uredno vodi kartoteku, ispunjava sve uputnice, vodi evidenciju o bolovanju i piše doznake, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora medicine, vrši poslove ordinirane terapije (davanje injekcija svih vrsta), asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja neophodni NNS skrining na metaboličke bolesti, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, obavlja patronažne posjete i palijativnu njegu, vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom  medicinskom tehničaru ustanove, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodiocu službe i glavnom  medicinskom tehničaru ustanove.

Radni status: na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja i/ili porodiljskog odsustva. Probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 839,12 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

3.       RADNICA NA ODRŽAVANJUČISTOĆE

-          osnovna škola i

-          minimalno 2 /dva/ mjeseca radnog staža na ovim poslovima.

Opis poslova i radnih zadataka : svakodnevno vrši čišćenje i održavanje medicinskih i nemedicinskih prostorija ambulante, obavlja provjetravanje prostorija, vrši potpuno spremanje svih prostorija, njihovo zatvaranje i zaključavanje, pri čemu vodi računa o gašenju i isključivanju aparata za zagrijavanje prostora, o gašenju svjetla i zatvaranju slavina za vodu, radi na održavanju čistoće bliže okoline zgrade, svakodnevno odlaže otpadni materijal u kontejnere, radi na čuvanju i održavanju zelenih površina oko ustanove, obavještava rukovodioca sektora o uočenim kvarovima na uređajima i instalacijama, vrši pranje i čišćenje instrumenata i  laboratorijskog posuđa, stakla i opreme, prikuplja i dezinfikuje instrumente i laboratorijsko posuđe, staklo i opremu, obavlja fino čišćenje i sušenje stakla, opreme i posuđa, čuva instrumente, laboratorijsko posuđe, staklo i opremu i dostavlja na  pojedina radna mjesta, vodi računa o blagovremenom zanavljanju potrebnih materijalno tehničkih sredstava potrebnih za održavanje čistoće, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva i obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Radni status: na određeno vrijeme 12 (dvanest) sa probnim radom u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Mjesto rada : JU"Dom zdravlja"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 448,36 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

Ø  Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju

Ø  Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu:

-          za VSS, određena znanstvena zvanja: uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu;

-          za SSS: uspjeh na intervjuu;

-          za osnovno obrazovanje: uspjeh na intervjuu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografijom, naznačenu e-mail adresu kandidata, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

1.       diplomu/svjedočanstvo/uvjerenje o završenoj stručnojspremi;

2.       uvjerenjeopoloženomstručnomispituzaradnamjestapodrednimbrojem1, i 2.;

3.       licencu ili dokaz da su u postupku izdavanja iste  zaradnamjestapodrednimbrojem1, i 2.;

4.       potvrda o radnom stažu izdatu od pravnog lica gdje je ista stečena ili ovjeren izvod iz matične evidencije nadležnog Zavoda za PIO/MIO;

5.       potvrda o prebivalištu (CIPS) ne starija od 6mjeseci;

6.       izvod iz matične knjigerođenih;

7.       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6mjeseci);

 

LITERATURA ZA ISPIT I INTERVJUU

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu, prema stučnoj spremi kandidata i poziciji iz ovog oglasa su:

 

1.       Pozicije pod rednim brojem 1. :

-          literatura korištena tokom studijai

-          Zakon o zdravstvenoj zaštitiFBiH,

 

2.       Pozicije pod rednim brojem 2:

-          Knjiga zdravstvena njega1, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i StjepićĐuka

-          Knjiga zdravstvena njega 2, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i StjepićĐuka

-          Zakon o zdravstvenoj zaštitiFBiH.

OSTALE ODREDBE

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervju odnosno polaganja pismenog i usmenog stručnog ispita zavisno od stručne spreme kandidata, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice JU "Dom zdravlja"Visoko (www.dzvisoko.ba) i putem e – mail adrese kandidata. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog/usmenog stručnog dijela ispita smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure.

Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032 460 257.

O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati će biti pismeno obavješteni.

Oglas će biti objavljen na web stranici JU "Dom zdravlja"Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko, dnevnom listu "Oslobođenje" i na oglasnoj ploči JU "Dom zdravlja"Visoko.

Javni oglas ostaje otvoren 8 ( osam) dana od dana posljednje objave.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

JU "Dom zdravlja"Visoko,

Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

i obaveznom naznakom pozicije na koju kandidat aplicira.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti urazmatranje.

Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU "Dom zdravlja"Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU "Dom zdravlja"Visoko.

 

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev