Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "DOM ZDRAVLJA" VISOKO

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

JAVNE USTANOVE "DOM ZDRAVLJA" VISOKO

I USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA

Kandidati  za imenovanje Direktora JU "Dom zdravlja" Visoko treba da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove i to :

1.       OPŠTI USLOVI:

a)      Da je državljanin BiH;

b)      Da je stariji od 18 godina;

c)       Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

d)      Da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH;

e)      Da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični postupak;

f)       Da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.

2.       POSEBNI USLOVI :

a)      Završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja (primarne ili konsultativne- specijalističke zdravstvene zaštite koja se pruža u Domu zdravlja) ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;

b)      Da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog staža u struci;

c)       Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;

d)      Da dostavi Program rada i razvoja JU "Dom zdravlja" Visoko za mandatni period.

II VRIJEME NA KOJE SE OBAVLJA IMENOVANJE :

Imenovanje direktora JU „Dom zdravlja“ Visoko vrši se na mandatni period od 4 godine.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA :

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu i kontakt telefon, te je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom, i to :

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objave konkursa,

4.       Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

5.       Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

6.       Ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukoba interesa u FBiH,

7.       Diploma o završenom fakultetu,

8.       Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,

9.       Uvjerenje (potvrda) o radnom stažu,

10.   Odgovarajući certifikati o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta za sva tri nivoa ili uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili uvjerenje o završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,

11.   Sačinjen program rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Visoko za mandatni period.

IV ROK I ADRESA ZA PRIJAVU

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 /šest/ mjeseci.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 15 /petnest/ dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa. Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim Novinama FBiH“ , dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU „Dom zdravlja“ Visoko.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom, na adresu JU "Dom zdravlja" Visoko Branilaca BiH br.22 ,  71 300 Visoko sa naznakom „Komisiji za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati“

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa te sa istim obaviti intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog odbora

JU "Dom zdravlja"Visoko

Omanović Dinka

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev