Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 08.04.2019

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-0935/19, 01-0936/19, 01-0937/19, 01-0938/19, 01-0939/19, 01-0940/19 i 01-0941/19 od 04.04.2019.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I RADNO MJESTO

1.       Ljekar u službi Porodične medicine :

Doktor medicine                 4 izvršioca             na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

2.       Ljekar u službi Hitne medicinske pomoći :

Doktor medicine                 1 izvršioc               na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

3.       Ljekar u službi Zdravstvene zaštite predškolske djece 0-6 godina :

Doktor medicine                 1 izvršioc               na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

4.       Medicinska sestra u službi Porodične medicine :

Medicinska sestra/tehničar 

opšti smjer                          1 izvršioc               na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

5.       Medicinska sestra u službi Hitne medicinske pomoći  :

Medicinska sestra/tehničar

opšti smjer                           2 izvršioca             na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.        

6.       Laboratorijski tehničar u službi Laboratorijske dijagnostike :

Laboratorijski tehničar      1 izvršioc               na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

7.       Rukovodioc tehničkog sektora i zaštite na radu u Tehničkom sektoru :

SSS tehnički smjer              1 izvršioc               na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.        

8.       Rukovolac parnih kotlova i centralnog grijanja - domar :

SSS tehnički smjer              1 izvršioc               na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih definisanih Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

·         da je državljanin BiH,

·         da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,

·         završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.1., I.2. i I.3.),

·         završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za poziciju iz tačke I.4. i I.5.),

·         završenu srednju medicinsku školu-laboratorijski smjer (za poziciju iz tačke I.6.),

·         završenu srednju školu tehnički smjer (za poziciju iz tačke I.7. i I.8.),

·         za zdravstvene radnike posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore ili da je u postupku izdavanja iste. 

b.) Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 1., 2. i 3. :

û  Doktor medicine sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore. Minimalno 6 mjeseci radnog staža u struci na poslovima doktora medicine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4 i 5. :

û  Medicinska sestra/tehničar – opšti smjer – srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore. Minimalno 6 mjeseci radnog staža u struci na poslovima medicinske sestre/tehničara.

 

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 6. :

û  Laboratorijski tehničar – srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore. Minimalno 6 mjeseci radnog staža u struci na poslovima laboratorijskog tehničara.

Za radno mjesto pod rednim brojem 7 :

û  Srednja stručna sprema - tehnički smjer, položen ispit za C kategoriju za upravljanje teretnim/motornim vozilom. Minimalno 6 mjeseci radnog staža na ovim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 8 :

û   Srednja stručna sprema tehnički smjer - sa položenim stručnim ispitom za rukovanje i opsluživanje toplovodnih, vrelovodnih i parnih niskotlačnih i srednjetlačnih kotlovskih postojenja na sve vrste pogonskih goriva položen kod ovlaštene institucije, položen ispit iz protivpožarne zaštite u periodu od posljednje dvije godine. Minimlano 6 mjeseci radnog staža na ovim poslovima.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.       Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto iz tačke I.1., I.2. i I.3.),

2.       Diplomu ili Svjedočanstvo o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto iz tačke I.4. i I.5.),

3.       Diplomu ili Svjedočanstvo o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-laboratorijskog smjera (za radno mjesto iz tačke I.6.),

4.       Diplomu ili Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi - tehnički smjer i dokaz o položenoj C kategoriji za upravljanje teretnim motornim vozilom (za radno mjesto iz tačke I.7.),

5.       Diplomu o završenom srednjoj školi-tehnički smjer, dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu iz protivpožarne zaštite u periodu od posljednje dvije godine (za radno mjesto iz tačke I.8.),

6.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za zdravstvene radnike iz tačke),

7.       Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence za zdravstvene radnike.

8.       Ovjerena i potpisana potvrda izdata od strane poslodavca/pravnog lica gdje je kandidat stekao radni staž.

9.       Izvod iz matične knjige rođenih i

10.    Uvjerenje o državljanstvu.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke, tačnu kontakt adresu i telefon. Tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Pod važećim „Uvjerenjem o državljanstvu“ podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa a ne od datuma ovjere kopije istog do dana predaje prijave na ovaj oglas.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom

“Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje radno mjesto) – ne otvaraj – otvara Komisija”

na adresu : JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO, ul. BRANILACA RBIH broj 22.71300 VISOKO.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave. Javni oglas biće objavljen na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko, web stranici Osnivača općine Visoko i u dnevnom listu Oslobođenje. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, eventulani povrat dostavljene dokumentacije kandidata vrši se isključivo na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se dostavlja na protokol JU "Dom zdravlja" Visoko.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev