Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-2910/18. i 01-2911/18. od 12.10.2018.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje :

Javni oglas

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I RADNO MJESTO

1.       Ljekar u službi Porodične medicine :

Doktor medicine...........              1 izvršioc..........                na određeno vrijeme-do povratka radnika sa porodiljskog odsustva i

2.       Medicinska sestra/tehničar u službi Hitne medicinske pomoći :

Medicinska sestra/tehničar.......              1 izvršioc..........                na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka doktora medicine ili medicinske sestre/tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

·         da je državljanin BiH,

·         da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,

·         završen medicinski fakultet (za rbr I.1.),

·         završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za rbr I.2.),

·         položen stručni ispit (za rbr I.1. i I.2.) i

·         posjedovanje važeće licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore ili da je u postupku izdavanja licence.

b.) Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 :

·         Doktor medicine sa minimalno 6 mjeseci radnog iskustva u struci na poslovima doktora medicine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2 :

·         Medicinska sestra/tehničar – opšti smjer – srednja stručna sprema-minimalno 12 mjeseci radnog iskustva u struci na poslovima medicinske sestre/tehničara.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto pod rednim brojem I.1.),
  2. Diplomu o završenom medicinskoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto pod rednim brojem I.2.),
  3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  4. Licencu za samostalan rad ili dokaz da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno šest mjeseci radnog iskustva,
  5. Izvod iz matične knjige rođenih,
  6. Uvjerenje o državljanstvu i
  7. Potvrdu o radnom iskustvu izdatu od strane pravnog lice gdje je sticano radno iskustvo u struci.

Dostavljeni dokument/dokaz o položenom stručnom ispitu smatra se i računa kao 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefona a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO, ul. BRANILACA BIH broj 22.71300 VISOKO

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na web portalu JU "Dom zdravlja" Visoko.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko, u dnevnom listu Oslobođenje i na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev