Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Javni oglas za prijem u radni odnos - Medicinska sestra/tehničar

 

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2185/18. od 18.07.2018.godine, Vršioc dužnosti Direktora JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje :

 

Javni oglas za prijem u radni odnos

 

I RADNO MJESTO

 

1.      Medicinska sestra/tehničar u službi Hitne medicinske pomoći :

 

Medicinska sestra/tehničar       1 izvršioc             na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

 

II USLOVI

 

Kandidat treba da ispunjavaju i slijedeće :

 

a.) Opšte uslove :

 

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka medicinske sestre/tehničara definisanih Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

 

·         da je državljanin BiH,

 

·         da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,

 

·         završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer,

 

·         posjedovanje važeće licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore ili da je u postupku izdavanja licence.

 

b.) Posebni uslovi :

 

  • medicinska sestra/tehničar–opšti smjer– srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno 6 mjeseci radnog iskustva računajući i pripravnički staž.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

1.       Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-opšti smjer,

 

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 

3.       Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence,

 

4.       Izvod iz matične knjige rođenih,

 

5.       Uvjerenje o državljanstvu,

 

6.       Potvrdu o radnom iskustvu izuzev potvrde o obavljenom pripravničkom stažu.

 

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENA KOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 4. i 5. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa. U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starije od ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.

 

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

 

 

 

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

 

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto medicinska sestra/tehničar – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu :

 

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO

 

BRANILACA BIH broj 22.

 

 71300 VISOKO

 

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt informacije kandidata (ime i prezime i kontakt telefon)

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na web stranici JU "Dom zdravlja" Visoko.

 

Kandidat koji budu izabran, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko i na web stranici Osnivača općine Visoko.

 

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev