Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.Novine FBiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.Novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Sl.list RBiH",broj 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove ("Sl.Novine FBiH",broj 77/17), člana 16. Statuta Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko i Odluke Upravnog odbora JU "Dom zdravlja" Visoko: 01-1928/18. od 19.06.2018. godine, Upravni odbor JU "Dom zdravlja" Visoko raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU "DOM ZDRAVLJA" VISOKO

 

I USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA 

Kandidati  za imenovanje Direktora JU "Dom zdravlja" Visoko treba da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove i to:

1.OPŠTI USLOVI:

 1. Da je državljanin BiH;
 2. Da je stariji od 18 godina;
 3. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 4. Da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH;
 5. Da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični postupak;
 6. Da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.

2.POSEBNI USLOVI :

 1. Završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja (primarne ili konsultativne- specijalističke zdravstvene zaštite koja se pruža u Domu zdravlja) ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;
 2. Da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog staža u struci;
 3. Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;
 4. Da dostavi Program rada i razvoja JU "Dom zdravlja" Visoko za mandatni period.

 

II VRIJEME NA KOJE SE OBAVLJA IMENOVANJE

Imenovanje direktora JU „Dom zdravlja“ Visoko vrši se na mandatni period od 4 godine.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu i kontakt telefon, te je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom, i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objave konkursa,
 4. Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 6. Ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukoba interesa u FBiH,
 7. Diploma o završenom fakultetu,
 8. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,
 9. Uvjerenje (potvrda) o radnom stažu,
 10. Odgovarajući certifikati o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta za sva tri nivoa ili uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili uvjerenje o završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
 11. Sačinjen program rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Visoko za mandatni period.

 

IV ROK I ADRESA ZA PRIJAVU

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 /šest/ mjeseci. 

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 15 /petnest/ dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa. Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim Novinama FBiH“ , dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU „Dom zdravlja“ Visoko.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom, na adresu JU "Dom zdravlja" Visoko Branilaca BiH br.22 ,  71 300 Visoko sa naznakom „Komisiji za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati“

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa te sa istim obaviti intervju. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev