Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - domar

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko te Odluke Upravnog odbora broj 01-1750/18. od 31.05.2018.godine, Vršioc dužnosti Direktora JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje:

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 

 

I RADNO MJESTO

 1. Rukovolac parnih kotlova i centralnog grijanja - domar u JU "Dom zdravlja" Visoko: SSS tehnički smjer - 1 izvršioc - na određeno vrijeme period od 12 mjeseci.

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće:

 

a. Opšti uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka Rukovaoca parnih kotlova i centralnog grijanja-domar utvrđenih Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

 • da je državljanin BiH i
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost. 

 

b. Posebni uslovi:

 • srednja stručna sprema tehnički smjer-sa stručnim ispitom za rukovanje i opsluživanje toplovodnih, vrelovodnih i parnih niskotlačnih i srednjetlačnih kotlovskih postojenja na sve vrste pogonskih goriva položen kod ovlaštene institucije,
 • položen ispit iz protivpožarne zaštite u periodu od posljednje dvije godine, 
 • minimalno godina radnog iskustva.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom srednjoj školi-tehnički smjer,
 2. Dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu iz stava II. tačka b) alineja 1,
 3. Dokaz o položenom ispitu iz stava II. tačka b) alineja 2,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o državljanstvu i
 6. Potvrdu  o radnom iskustvu na ovim poslovima izdata od strane poslodavca.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefona a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO, ul. BRANILACA BIH broj 22.71300 VISOKO

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na web stranici JU "Dom zdravlja" Visoko. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev