Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-1420/18. od 26.04.2018.godine, Vršioc dužnosti Direktora JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje:

Javni oglas za prijem u radni odnos 

 

I RADNO MJESTO

 1. Ljekar u službi Hitne medicinske pomoći: Doktor medicine - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
 2. Ljekar u službi Porodične medicine: Doktor medicine - 4 izvršioca na neodređeno vrijeme
 3. Ljekar u službi Stomatološke zdravstvene zaštite djece od 3-6 i 7-19 godina: Doktor stomatologije - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 
 4. Medicinska sestra/tehničar u službi Hitne medicinske pomoći: Medicinska sestra/tehničar - 2 izvršioca na neodređeno vrijeme
 5. Ljekar u službi zdravstvene zaštite žena: Specijalista ginekolog - 1 izvršilac na određeno vrijeme - na period od 6 mjeseci.
 6. Ljekar u službi Porodične medicine: Doktor medicine 1 izvršilac na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće:

a. Opšti uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka doktora medicine ili doktora stomatologije ili medicinske sestre/tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen medicinski fakultet (za rbr I.1., I.2. i I.6.),
 • završen stomatološki fakultet (za rbr I.3),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za rbr I.4.),
 • završen medicinski fakultet i specijalizaciju iz ginekologije (za poziciju iz tačke I.5.),
 • posjedovanje važeće licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore ili da je u postupku izdavanja licence.

 

b. Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • Doktor medicine sa minimalno 16 mjeseci radnog iskustva.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 • Doktor medicine sa edukacijom iz porodične medicine-minimalno 16 mjeseci radnog iskustva ili
 • Doktor medicine koji pohađa edukaciju iz porodične medicine-minimalno 16 mjeseci radnog iskustva.
 • Doktor medicine bez edukacije iz porodične medicine-minimalno 16 mjeseci radnog iskustva.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 3: 

 • Doktor stomatologije minimalno- 60 mjeseci radnog iskustva.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 4: 

 • Medicinska sestra/tehničar – opšti smjer – srednja stručna sprema-minimalno 16 mjeseci radnog iskustva.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 5: 

 • Specijalista ginekolog sa minimalno 1 /jednom/ godinom dana radnog iskustva na poslovima spec.ginekologa.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 6: 

 • Doktor medicine sa položenim stručnim ispitom.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto pod rednim brojem I.1., I.2., i I.6.),
 2. Diplomu o završenom stomatološkom fakultetu (za radno mjesto pod rednim brojem I.3.), 
 3. Diplomu o završenom medicinskoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto pod rednim brojem I.4.),
 4. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu i Uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz ginekologiji (za poziciju iz tačke I.5.),
 5. Dokaz o stručnom usavršavanju (za radno mjesto pod rednim brojem I.2.),
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 7. Licencu za samostalan rad ili dokaz da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno šest mjeseci radnog iskustva,
 8. Izvod iz matične knjige rođenih,
 9. Uvjerenje o državljanstvu i
 10. Potvrdu o radnom iskustvu izdatu od strane pravnog lice gdje je sticano radno iskustvo. 

Dostavljeni dokument/dokaz o položenom stručnom ispitu smatra se i računa kao 6 mjeseci radnog iskustva.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefona a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO, ul. BRANILACA BIH broj 22.71300 VISOKO

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev