Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Izvještaj o nalazima voda iz Programa „Škole-voda za piće“ 2016

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće:

1.Područna škola Podvinci

2.O.Š."Alija Nametak" Buci

3.Područna škola Goduša

4.O.Š."Musa Ćazim Ćatić" Veliko Čajno-Uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko hemijsku čistoću.

Napomena - nađena je povećana koncentracija rezidualnog hlora što može promjeniti organo- leptičke osobine vode i oštetiti vodne instalacije.

5.O.Š. "Safvet -beg Bašagić" Visoko

6.Franjevačka klasična gimnazija

7.O.Š."Kulin Ban"

8.MSŠ "Hazim Šabanović" Visoko

9.Gimnazija Visoko

10.Muzička škola "Avdo Smajlović" Visoko

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu fiziko hemijsku i mikrobiološku čistoću, osim povećanog broja aerobnih  mezofilnih bakterija.Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom.

11.O.Š. "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre

12.Dnevni Centar "HUMANOST" Dobrinje

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

1. Područna škola Mali Trnovci - ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija . Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

2. O.Š."Mehmedalija Mak Dizdar" Dobrinje - ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija . Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

3. Područna škola Poriječani - ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

4. Područna škola Radovlje - prema mikrobiološkoj čistoći ova voda bi se mogla koristiti za piće. Zbog BLAGO povećanog stepena mutnoće ne udovoljava zahtjevima Pravilnika.Potrebno je preispitati sanitarno tehničke karakteristike vodnog objekta i zone sanitarne zaštite, u smislu otklanjanja mogućnosti prodiranja površinskih i otpadnih voda u objekat. Nakon poduzetih mjera ponoviti analizu vode.

5. Medresa "Osman ef Redžović" Veliko Čajno - prema mikrobiološkoj čistoći ova voda bi se mogla koristiti za piće. Zbog povećanog stepena mutnoće ne udovoljava fiziko hemijskim karakteristikama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

6. Područna škola Orašac - ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i povećanog stepena mutnoće. Potrebno je terensko ispitivanje objekta da bi se utvrdili razlozi koji dovode do bakterijske kontaminacije vode i zamućenja.

Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

7. Područna škola Srhinje - ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

8. Područna škola Gornja Zimča - ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev