Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Odluka o dodjeli specijalizacije za 2016.godinu

 

U skladu sa odredbama člana 154. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.Novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13), člana 10. i 11. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Sl.Novine FBiH“ broj 62/15), člana 8. stav 1 Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Sl.Novine FBiH“ broj 102/13), Prijedloga liste kandidata Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za dodjelu specijalizacija za 2016.godinu u JU"Dom zdravlja" Visoko (broj 01-1198-1/16. od 10.05.2016.godine), te člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja" Visoko, direktor JU"Dom zdravlja" Visoko, donosi:

ODLUKU

o dodjeli specijalizacije za 2016.godinu u JU"Dom zdravlja" Visoko

ČLAN 1

Na osnovu raspisanog javnog Konkursa i provedenog postupka u skladu sa zakonskom legislativom i podzakonskim aktima vezanim za ovu oblast, dodjeljuje se specijalizacija iz urgentne medicine kandidatu Drkić  dr Mirela.

ČLAN 2

U skladu sa odredbama člana 12. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije uputiti zahtjev Federalnom Ministarstvu zdravstva za izdavanjem Rješenja o odobravanju specijalizacije za kandidate iz člana 1 ove Odluke.

ČLAN 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu raspisanog Javnog konkursa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije za 2016.godinu u JU"Dom zdravlja" Visoko objavljenog u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ dana 05.04.2016.godine, provedenog kompletnog postupka od strane Komisije imenovane Odlukom Upravnog odbora broj 01-894/16 od 30.03.2016.godine za izbor kandidata a sve u skladu sa članom 154. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.Novine FBiH“ broj 46/10), člana 10. i 11. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Sl.Novine FBiH“ broj 62/15), i odredbi Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Sl.Novine FBiH“ broj 102/13) dana 10.05.2016.godine od strane Komisije direktoru je dostavljen prijedlog kandidata po provedenom postupku. U skladu sa dostavljenim prijedlogom Komisije odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

U skladu sa odredbama člana 8. stav 4. Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Sl.Novine FBiH“ broj 102/13) protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor Upravnom odboru JU"Dom zdravlja" Visoko u roku od 8 /osam/ dana od objave odluke na oglasnoj ploči odnosno od primitka ove Odluke. 

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev