Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

 

Na osnovu Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Ze-Do kantona za 2016.godinu Federalnog Ministra zdravstva broj 02-37-1077/16. od 03.03.2016.godine, a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.Novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13)  i Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Sl.Novine FBiH“ broj 62/15), Javna ustanova „Dom zdravlja" Visoko raspisuje:

KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA  ZA  DODJELU SPECIJALIZACIJA 

1.URGENTNA MEDICINA.........(2 specijalizacije)

Kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće uvjete :

- Da je državljanin Bosne i Hercegovine.

- Visoka stručna sprema, VII stepen, završen medicinski fakultet.

- Položen stručni ispit.

- Odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore.

- Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita.

- Poznavanje jednog stranog jezika.

- Poznavanje rada na računaru.

Kandidati su dužni dostaviti :

1)Uvjerenje o državljanstvu.

2)Diploma o završenom medicinskom fakultetu.

3)Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

4)Licenca za samostalan rad u struci izdata od nadležne ljekarske komore.

5)Potvrda o radnom iskustvu od najmanje 1 (jedne) godine nakon položenog stručnog ispita.

6)Potvrda o duljini trajanja studija te prosjeku ocjena tokom studija.

7)Dokaz o nagradama za vrijeme studija.

8)Verifikovan popis objavljenih radova (radovi u indeksiranim časopisima: CC, bazi podataka: MEDLINE).

9)Potvrda o poznavanju jednog stranog jezika (ako posjeduje i ovjerena kopija o poznavanju drugog i trećeg stranog jezika).

10)Potvrda o završenom kursu za rad na računaru.

11)Prijava na Konkurs sa širom biografijom.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uslova konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci.

Prednost imaju kandidati/zaposlenici JU"Dom zdravlja"Visoko.

Nakon prijema prijava sa dokazima, obavit će se intervju sa kandidatima za dodjelu specijalizacija o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu :

JU"Dom zdravlja" Visoko

Ul. Branilaca BiH br.22, 71 300 Visoko

s naznakom za 

„Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za 

dodjelu specijalizacija za 2016.godinu JU"Dom zdravlja"Visoko “.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev