Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Visoko za period 2013. - 2015.godine

U velikoj sali Općine Visoko 10.12.2015.godine održana je press konferencija na kojoj je prezentiran Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Visoko za period 2013. - 2015.godine. Izvještaj su prezentirali direktor JU „Dom zdravlja“ Visoko Karavdić dr Senad i predsjednik Upravnog odbora JU „Dom dzravlja“ Visoko Vranac Mehmed.

 

Prenosimo integralni tekst izvještaja:

Djelatnost ustanove – Pružanje zdravstvenih usluga stanovništvu općine Visoko kroz primarnu i konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, a prema Programu zdravstvene zaštite za osiguranike općine Visoko.
Način finansiranja:

  • namjenska sredstva (doprinosi za zdravstveno osiguranje) od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK putem Ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvenih usluga osiguranim licima općine Visoko;
  • participacija -  učešće osiguranih lica u pružanju zdravstvene zaštite, a na osnovu Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite (Sl.Novine ZDK br. 4/05 i 7/05);
  • vlastiti izvori finansiranja (zakupi, ljekarska uvjerenja, pružene usluge za neosigurana lica i usluge na lični zahtjev pacijenata);
  • Sredstvima Osnivača predviđenih Budžetom Općine.

Broj osiguranih lica općine Visoko (osnov za finansiranje rada JU „Dom zdravlja“ Visoko od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK)

 2013.godina

2014.godina

2015.godina

38.323

38.375

37.928

 

Organizacione jedinice JU „Dom zdravlja“ Visoko

Zdravstvene usluge stanovništvu pružaju se u Centralnom objektu u Visokom i četiri ambulante porodične medicine na Bucima, u Moštru, Porječanima i Gračanici.

Rbr.

Organizaciona jedinica

Primarna zdravstvena zaštita

1.

Porodična medicina

2.

Polivalentna patronaža

3.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

4.

Zdravstvena zaštita žena

5.

Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita

6.

Higijensko-epidemiološka služba

7.

Hitna medicinska pomoć

8.

Zdravstvena zaštita zuba i usta

9.

Laboratorij

10.

Centar za mentalnu rehabilitaciju

11.

Centar za fizikalnu rehabilitaciju

12.

RTG dijagnostika

13.

Medicina rada

Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita

1.

Opća interna medicina

2.

Opća hirurgija

3.

Neurologija

4.

Oftalmologija

5.

Ultrazvučna dijagnostika

6.

ORL, ortopedija i dermatologija (ljekari specijalisti iz Kantonalne bolnice Zenica)  

7.

Ortodoncija

 

 Struktura kadra JU „Dom zdravlja“ Visoko

 

2013.godina

2014.godina

2015.godina

Ljekari subspecijalisti

0

1

1

Ljekari specijalisti

27

26

26

Ljekari opće prakse sa ili bez edukacije

6

6

7

Ljekari opće prakse na specijalizaciji

6

7

6

Ljekari stomatolozi

5

4

4

VSS zdravstveni radnici

0

0

9

VŠ zdravstveni radnici

19

18

8

SSS medicinski tehničari/sestre

66

64

66

Zdravstveni saradnici i nezdravstveni radnici

35

35

32

UKUPNO

164

161

159

U proteklom periodu penzionisan je značajan broj radnika Ustanove:

  • 5 ljekara
  • 6 med. tehničara
  • 3 nemedicinska radnika

U 2015.godini novim Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta izvršena je sistematizacija poslova u skladu sa Kolektivnim ugovorom radnika u zdravstvu čime je usklađen stepen stručne spreme sa odgovarajućim radnim mjestom predviđenim Pravilnikom, Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o međusobnim odnosima sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDK. U posmatranom periodu na osnovu prikazane strukture kadra uočava se pad nemedicinskog kadra sa 35 na 32, odnosno sa 21,34% na 20,12% iako je Standardima i normativima dozvoljeno 30% nemedicinskog kadra u odnosu na medicinski kadar. S druge strane, poboljšana je kvalifikaciona struktura medicinskog kadra sa tendencom daljeg stručnog usavršavanja i osposobljavanja.
Plaće zaposlenika JU „Dom zdravlja“ Visoko
Određene su Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH (Sl.Novine FBiH br. 61/07) kojim je regulisana najniža neto satnica u oblasti zdravstva i koeficijenti složenosti poslova te Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU „Dom zdravlja“ Visoko.

 

Broj pruženih zdravstvenih usluga

 

 

2013.

2014.

1.

Porodična medicina

161.136

224.830

2.

Zdravstvena zaštita djece 0-6 godina

45.092

37.187

3.

Zdravstvena zaštita žena

18.790

16.863

4.

Medicina rada

3.212

8.431

5.

Hitna medicinska pomoć

58.581

49.907

6.

Pneumoftiziološki dispanzer

17.387

15.647

7.

Laboratorijska dijagnostika (broj analiza)

346.966

371.862

8.

Higijensko-epidemiološka služba

8.875

11.772

9.

Centar za mentalno zdravlje

6.152

7.191

10.

Centar za fizikalnu rehabilitaciju

34.083

32.903

11.

Stomatološka služba

23.711

25.460

12.

Konsultativno-specijalističke službe

41.096

49.406

 

UKUPNO

765.081

851.459

Broj pruženih zdravstvenih usluga za 2015.godinu pokazuje tendencu porasta, posebno u dijagnostičkom dijelu (RTG, Ultrazvuk, laboratorijska dijagnostika).

 

Aktivnosti JU „Dom zdravlja“ Visoko za izvještajni period

U periodu 2013.-2015.godina uprava, menadžment i zaposlenici Ustanove kontinuirano su radili na organizovanju, pružanju i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva općine Visoko. Vršeno je stručno usavršavanje kadra upućivanjem na dodatne edukacije, seminare, kongrese i specijalizacije iz određenih oblasti koje smo finansirali u cjelosti vlastitim sredstvima, te je održan veći broj stručnih predavanja u prostorijama JU „Dom zdravlja“ Visoko sa aktuelnim temama iz određenih oblasti zdravstvene zaštite. Osim toga omogućava se obavljanje ferijalne prakse učenicima srednjih medicinskih škola i studentima medicinskog i zdravstvenog fakulteta, a u 2015.godini u saradnji sa Kantonalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom zdravstva omogućeno je obavljanje pripravničkog staža za 10 medicinskih tehničara. U 2015.godini smo potpisali i ugovor sa Općinom Visoko o obavljanju pripravničkog staža za 11 pripravnika zdravstvenog usmjerenja različitih profila koji se finansira iz Budžeta Općine Visoko.
Značajniji događaj u 2013.godini bio je otvaranje ambulante porodične medicine TIKA u Moštru za oko 12.000 stanovnika. Ova ambulanta napravljena je finansijskim sredstvima doniranim od TIKE u iznosu od oko 1.000.000 KM, opremu je obezbjedilo Federalno ministarstvo zdravstva, a JU „Dom zdravlja“ Visoko je vlastitim sredstvima finansirala infrastrukturne radove u vrijednosti od oko 90.000 KM. U sklopu ove ambulante otvorena je i stomatološka ordinacija za čije je opremanje sredstva donirala NR Kina.
Početkom 2014.godine u okviru Projekta Ministarstva zdravstva FBiH otvoren je Centar za mentalno zdravlje koji je tokom 2014. i 2015.godine kontinuirano radio na unapređenju pružanja usluga iz oblasti mentalnog zdravlja, tako da je u novembru 2015.godine izvršena vanjska ocjena od ovlaštenih predstavnika AKAZ-a (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH) na osnovu koje je Upravni odbor ove Agencije donio Odluku o bezuvjetnoj akreditaciji Centra za mentalno zdravlje. U saradnji sa AKAZ-om krajem 2014.godine obavljena je edukacija timova porodične medicine iz oblasti kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu. Tokom 2015.godine nastavljeno je sa izradom procedura za unapređenje kvaliteta sa ciljem certifikacije timova porodične medicine, a u konačnici i svih službi Ustanove. Napominjemo da sve ove aktivnosti finansiramo vlastitim sredstvima i da je akreditovanje zdravstvenih ustanova Zakonska obaveza.
U sklopu Projekta jačanja primarnog zdravstvenog sektora u JU „Dom zdravlja“ Visoko je provedena informatizacija svih službi izuzev stomatološke službe i izvršeno je uvezivanje sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDK što omogućava internu komunikaciju i bolje praćenje pacijenata tokom liječenja u cilju stvaranje jedinstvene baze podataka zdravstvenih ustanova ZDK. Za implementaciju informacionog sistema Ustanova je do sada izdvojila cca 200.000 vlastitih sredstava.
Pored primarne zdravstvene zaštite i konsultatvno-specijalističke zdravstvene zaštite koja se finansira po Ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, dodatno smo uveli UZ kukova kod djece te UZ pregled srca (ehokardiografiju) te dodatne preglede iz ultrazvučne dijagnostike i laboratorijske dijagnostike tercijarnog nivoa. Također u cilju poboljšanja dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih usluga uveli smo i rad pedijatra u dvije smijene i uveli još jednu ambulantu interne medicine radi smanjenja liste čekanja. U sklopu projekta UNDP pri službi za zdravstvenu zaštitu djece 0-6 godina otvoren je Centar za rani rast i razvoj (za djecu od 0 do 36 mjeseci) koji je opremljen adekvatnom opremom uz istovremenu edukaciju potrebnog kadra.
U 2014.godini (maj) dotadašnji menadžment JU „Dom zdravlja“ Visoko podnio je ostavku te je u mjesecu junu objavljen javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Ustanove. Nakon zakonski provedene procedure izbora za direktora JU „Dom zdravlja“ Visoko imenovan je Karavdić dr Senad, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista abdominalne hirurgije. Primopredaja dužnosti obavljena je u augustu 2014.godine.

 

Finansijski pokazatelji poslovanja Ustanove


Rbr.

Opis

2013.godina

2014.godina

1.

UKUPNI PRIHODI

5.024.556

5.054.708

2.

UKUPNI RASHODI

5.091.181

5.143.164

3.

DOBIT (GUBITAK)

(66.625)

(88.456)

 

Porez na prihod od zakupa

2.011

10.102

 

DOBIT (GUBITAK)

(68.636)

(98.558)

 

Amortizacija

246.919

278.145

Od ukupno ostvarenih prihoda najveće učešće uzima Zavod zdravstvenog osiguranja (87%), Ustanova prodajom usluga i izdavanjem prostora pod zakup ostvaruje oko 13% prihoda. Bitno je napomenuti da je učešće Osnivača u finansiranju JU „Dom zdravlja“ Visoko u minornom iznosu i procentualno se kreće od 0,29% (2013.godine – 15.000) do 0,19% (2014.godine – 10.000) dok za 2015.godinu Osnivač nije izvršio uplatu sredstava predviđenim Budžetom (55.000), a koja se odnose na finansiranje 10% troškova rada službe Hitne medicinske pomoći i HES-a. Potrebno je napomenuti da je ovo Zakonska obaveza Osnivača, a koju je Naredbnom Ministarstva zdravstva FBiH prema novim Standardima i normativima Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK umanjio u Ugovoru o finansiranju, a što je navedeno i u Programu zdravstvene zaštite osiguranih lica općine Visoko za 2015.godinu sačinjenog od Zavoda za javno zdravstvo ZDK. Hitna medicinska pomoć obezbjeđuje usluge stanovništvu općine Visoko od 0 do 24 sata kroz četiri tima iako su od Zavoda zdravstvenog osiguranja kroz ugovor o finansiranju priznata samo dva tima, a  druga dva tima se finansiraju iz sredstava koje obezbjeđuje JU „Dom zdravlja“ Visoko u punom iznosu.
U navedenom periodu znatno finansijsko opterećenje u radu Ustanove su predstavljali investiociono održavanje i popravka opreme te nabavka materijalno-tehničkih sredstava koje su inače zakonska obaveza Osnivača, a za koje nismo dobili podršku Osnivača iako smo u više navrata upućivali zahtjev za obezbjeđenje istih. Između ostalog ističemo da je u 2014.godini izvršena zamjena dotrajale RTG cijevi na RTG aparatu u iznosu od 30.000 KM te nabavljeno i terensko vozilo za potrebe prevoza pacijenata na hemodijalizu u iznosu od 25.000 KM. Ovom prilikom napominjemo da je za potrebe Satelitskog centra za hemodijalizu koji pripada KB Zenica JU „Dom zdravlja“ Visoko ustupila prostor od cc 200 m2 bez ikakve naknade što se može posmatrati kao oportunitetni trošak budući da smo isti prosto mogli izdavati pod zakup ili na drugi način koristiti za proširenje vlastite djelatnosti.
Zbog starosti i dotrajalosti RTG opreme i u 2015.godini smo zbog učestalih kvarova izdvojili značajna sredstva za opravku RTG aparata (cca 10.000 KM) te po izjavama ovlaštenih servisera potrebno je u što skorijem periodu izvršiti nabavku novog RTG aparata u vrijednosti od 120.000 – 200.000 KM zavisno od tipa aparata, a za što Ustanova nema vlastita sredstva. Također u službi za laboratorijsku dijagnostiku postoji objektivna potreba za kupovinom novih uređaja vrijednosti oko 60.000 – 70.000 KM. U ovom posmatranom periodu zbog starosti sanitetskih vozila (15 i više godina) i velikog broja pređenih kilometara (preko 400.000 km po vozilu) dolazilo je do kvarova koji iziskuju česte opravke i izmjenu dotrajalih dijelova, tako da smo samo u ovom periodu za ove namjene izdvojili više od 45.000 KM što jasno ukazuje da je neophodno izvršiti nabavku barem dva nova sanitetska vozila.
U 2015.godini Ustanova je uradila studiju o promjeni načina grijanja u centralnom objektu u Visokom i istu platila iz vlastitih sredstava u iznosu 5.500 KM. Nalazom ove studije utvrđeno je da je za promjenu sadašnjeg načina grijanja ugljem na drugi izvor potrebno cca. 200.000 KM, a što nismo u mogućnosti samostalno finansirati i za šta je potrebna podrška šire društvene zajednice ili uključivanje u projekte na čemu će se u narednom periodu poduzeti odgovarajuće aktivnosti na realizaciji ovog projekta. U 2015.godini smo iz vlastitih sredstava (7.000 KM) realizirali promjenu načina grijanja u područnim ambulantama Buci i Gračanica sa postojećeg sistema grijanja ugljem grijanjem na pelet, što je posebno značajno za ambulantu Buci jer se ista nalazi u krugu školskog dvorišta.
Uprava i menadžment su u proteklom periodu usmjerili aktivnosti na racionalizaciji i smanjenju troškova revizijom postojećih i zaključivanjem novih povoljnih ugovora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama vodeći računa o održavanju istog ili postizanju boljeg kvaliteta nabavljenih roba i usluga.
Inače, kada je u pitanju upravljanje finansijskim sredstvima u zdravstvu treba istaknuti da je ono specifično u odnosu na upravljanje finansijskim sredstvima u drugim djelatnostima. Ta specifičnost proizlazi iz specifičnosti samog zdravstva kao djelatnosti koja izaziva teškoće finansiranja čak i u razvijenim zemljama. Specifičnosti sektora zdravstva ogledaju se i u specifičnosti zdravstvenih usluga: to nisu obične usluge, u službi su zaštite života i zdravlja pacijenta, važe strogi uslovi pružanja zdravstvenih usluga, zdravstveni profesionalci su visokoobrazovani kadar sa specijalizacijom u struci te važećom licencom za rad izdanom od mjerodavne komore, koja se obnavlja svakih šest godina, a za što je potrebno prikupiti određeni broj bodova na osnovu stručnog usavršavanja, strogi režimi kontrole sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usuga, strugi uslovi ugovaranja zdravstvenih usluga, a nadzor nad pružanjem zdravstvenih usluga povjeren je specijaliziranim tijelima – ministarstvima zdravstva, zavodu zdravstvenog osiguranja, nadležnoj zdravstvenoj inspekciji te agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.  Regulisanje ponude i potražnje u zdravstvu predstavlja specifičan fenomen u poređenju sa svim drugim sektorima u ekonomiji. Uobičajeni odnos u ekonomiji je između dva aktera, a to su kupac i prodavac. Specifičnost zdravstvenog sektora je “trojni” odnos pacijent – ljekar – zdravstveno osiguranje. Nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema, odnosno njegovih specifičnosti, moguće je provesti samo u uslovima stabilnog i finansijski održivog sistema zdravstva.
Obzirom na sve navedeno, pozivamo Osnivača, privredne subjekte i više nivoe vlasti da aktivno podrže insvesticiono održavanje i nabavku opreme za JU „DZ Visoko“ kako bi i na taj način omogućili bolje uslove rada i unaprijedili kvalitet u pružanju zdravstvenih usluga za stanovništvo općine Visoko.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev