Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Odluka o dodjeli specijalizacija za 2015. godinu

U skladu sa odredbama Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije ("Sl. novine FBiH" broj 102/13), Prijedloga liste kandidata Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za dodjelu specijalizacija za 2015. godinu u JU "Dom zdravlja" Visoko (broj 01-2656/15 od 26. 11. 2015. godine), te člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, direktor JU "Dom zdravlja" Visoko Karavdić dr. Senad, donosi:

 

Odluku o dodjeli specijalizacija za 2015. godinu u JU "Dom zdravlja" Visoko

 

Član 1.

Na osnovu raspisanog javnog Konkursa i provedenog postupka u skladu sa zakonskom legislativom dodjeljuje se specijalizacija sljedećim kandidatima, i to:

  • iz fizikalne medicine Avdagić dr. Nejra
  • iz ginekologije i opstetricije Čelebić dr. Aida.

 

Član 2.

U skladu sa odredbama člana 12. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije uputiti zahtjev Federalnom Ministarstvu zdravstva za izdavanjem Rješenja o odobravanju specijalizacije za kandidate iz člana 1. ove Odluke.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Na osnovu raspisanog Javnog konkursa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija za 2015. godinu u JU "Dom zdravlja" Visoko (broj 01-2306/15 od 20. 10. 2015. godine), objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 29. 10. 2015. godine, provedenog kompletnog postupka od strane Komisije imenovane Odlukom Direktora broj 01-2149/15 od 01. 10. 2015. godine za izbor kandidata, a sve na osnovu člana 154. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH" broj 46/10), člana 10. i 11. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije ("Sl. novine FBiH" broj 62/15), i odredbi Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata ("Sl. novine FBiH" broj 102/13) dana 26. 11. 2015. godine od strane Komisije Direktoru je dostavljen prijedlog liste kandidata po provedenom postupku. U skladu sa dostavljenim prijedlogom Komisije odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

U skladu sa odredbama člana 8. stav 4. Pravilnika o kriterijima specijalizanata ("Sl. novine FBiH" broj 102/13) protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor Upravnom odboru JU "Dom zdravlja" Visoko u roku od 8 (osam) dana od objave Odluke na oglasnoj ploči odnosno od primitka ove Odluke.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev