Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Javno-zdravstveni aspekti poplava

Poplava (povodanj) je pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su popuštanje brana, ratna razaranja i sl. Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na:

 • poplave nastale zbog jakih oborina,
 • poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima,
 • poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa,
 • poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja.

S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na:

 • mirne poplave - poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala,
 • bujične poplave - poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati,
 • akcidentne poplave - poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidroenergetskih objekata.

Ovih dana, tj. sredinom maja 2014., u Bosni i Hercegovini su se desile velike poplave, nakon višednevnih kišnih padavina, koje su prevazišle rekord od kako se vrše mjerenja. Iz korita su se izlio veliki broj rijeka, riječica i potoka, posebno velike rijeke Bosna, Drina, Vrbas, Sana, Sava i druge. Poplavljeni su Maglaj, Doboj, Tuzla, Prijedor, Travnik, Janja, Bijeljina i mnoga druga mjesta i naselja. Čak je određeni broj osoba izgubio život, a na stotine su evakuisane iz svojih domova. U odbranu i saniranje štete i zaštitu zdravlja ugroženih stanovnika su uključeni zdravstveni radnici, ustanove i institucije, policija, oružane snage, civilna zaštita, humanitarne, sportske organizacije i građani. U toku su široke akcije skupljanja pomoći i iskazana je solidarnost sa ugroženima. Pomoć pristiže i iz drugih dražava, posebice iz država koje graniče sa BiH, mada su i one više ili manje zahvaćene poplavama. Pomoć stiže i iz drugih evropskih i vanevropskih zemalja.

Da bi se spriječile ili umanjile štetne zdravstvene posljedice na ljude u poplavama zahvaćenim oblastima, kao i prevenirala pojava oboljenja kod izmještenog stanoviništva, koje se nalazi u privremenim kolektivnim smještajnim prostorima, dat ćemo neka upustva o ponašanju postradalih i učesnika u pružanju pomoći o ponašanju za vrijeme i poslije polava. Poseban rizik u toku poplava i poslije povlačenja vode, je mogućnost pojave crijevnih zaraznih bolesti, koje se prenose pijenjem zagađene vode, dodirom prljavim rukama ili preko garderobe u kojoj su ljudi bili u zagađenom području. Postoji rizik obolijevanja i od leptospriza, naročito na području gdje se uzgajaju svinje, kao i rizik obolijevanja od parazitarnih oboljenja. Poseban rizik je od pojave proljeva izazvanih koliformnim bakterijama, bakterijama fekalnog zagađenja vode i hrane, pojava bolesti izazvanih uzročnicima akutnog trovanja hranom, pojava trbušnog tifusa, paratifusa, bacilarne dizenterije, zarazne žutice, sa mogućnošću pojave u određenim uslovima i kolere i pjegavog tifusa. Prvi simptomi crijevnih zaraznih bolesti su: povišena temperatura, povraćanje, mučnina, malaksalost, grčevi u stomaku i proliv.

Mjere koje se preporučuju stanovništvu za vrijeme poplava:

Poplave sa sobom nose potencijalnu opasnost od značajnog pogoršanja higijenskoepidemioloških prilika i širenja zaraznih bolesti. Oštećene vodovodne i kanalizacione cijevi povećavaju i mogućnost kontaminacije vode za piće. Zato, treba obratiti pažnju i podrobno se informisati o stanju ispravnosti vode iz gradskih vodovoda ili iz lokalnih vodnih objekata, kao i o zdravstvenoj ispravnosti alternativne vode, kojom se iz cisterni i slično opskrbljuje stanovništvo zahvaćenog područja poplavom ili se opskrbljuju evakuisane osobe u kolektivnom smještaju.

Izuzetno je važno pratiti informacije preko televizije, radija i putem interneta. Ukoliko postoji rizik od poplave, ne čekajući instrukcije, odmah treba preći na viši sprat kuće. Ne prilaziti električnim instalacijama. Izbjegavati klizišta i odrone na terenu. Ne ometati rad spasilačkih ekipa. Pripremite torbu sa ličnim dokumentima i najosnovnijim stvarima u slučaju hitne evakuacije. U poplavljenim područjima rizik od zagađenja vode za piće je povećan, te vodu iz slavine ne treba piti dok se ne dobiju pouzdani dokazi da je sigurna za konzumaciju. Do tada je treba piti prokuhanu, dezinficiranu ili piti flaširanu vodu. Prokuhavanje vode treba vršiti tako da se nakon što proključa, voda pusti da ključa najmanje 10 minuta, kako bi se uništili uzročnici bolesti. Ako je voda zamućena, ne smije se piti! Prokuhavanje niti dezinfekcija ne otklanjaju zagađenja uzrokovana hemikalijama, te se takva voda ne smije koristiti. Kada je u pitanju dezinfekcija vode za piće, neophodno je da se ona obavi prema uputstvu za doziranje, zavisno od dezinfekcionog sredstva. U slučaju nejasnoća vezanih za doziranje dezinfekcionog sredstva obratiti se ustanovi od koje je sredstvo nabavljeno ili dobiveno. Kada su u pitanju djeca koja se hrane zamjenama za majčino mlijeko, odnosno hranom koju treba pripremati s vodom, koristiti isključivo prokuhanu vodu i pripremati je prema navedenim uputama.

Ako vode nije prokuhana ili dezinficirana, ne smije se upotrebljavati ni za pranje suđa, zuba, lica, ruku, pranje i pripremu namirnica i pravljenje leda. Lična higijena je u krizinim situacijama posebno važna, prevenstveno je važno često pranje ruku uz upotrebu sapuna (prije jela, nakon upotrebe WC-a, nakon čišćenja naplavnog otpada i nakon rukovanja artiklima koji su došli u kontakt sa naplavnom ili kanalizacijskom vodom), a pri tome posebno nadzirati održavanje higijene ruku djece. U toku manipulacije poplavnom vodom, uklanjanja mulja i predmeta poslije povlačenja poplavne vode, te u toku čišćenja i vršenja dezinfekcije površina i prostorija obavezno je da te osobe nose gumene čizme, gumene rukavice i najmanje gumenu kabanicu ili kecelju, posebno radi zaštite od leptospiroze.

Mjere koje se preporučuju stanovništvu nakon poplava:

Važno je pratite vijesti o vodosnabdevanju i ispravnosti vode za piće. Ne koristiti plavnu vodu, jer može biti pod strujnim naponom od podzemnih kablova ili zagađena muljem, uljem, benzinom ili fekalnom kanalizacionom vodom. Vratite se u svoje kuće, samo ako nadležne službe procjene da je bezbjedno. Prije provjere ne koristite električne aparate.

Očistite i dezinfikujte sve pokvašene – poplavljene površine. Uz korištenje rukavica očistite zidove i podove poplavljenih prostorija. Mulj koji ostaje poslije plavne vode može da sadrži kanalizacione uzročnike bolesti, otpatke i hemikalije. Predmete koje ne možete očistiti bacite. 

Oprezno ulazite u zgrade zbog mogućih skrivenih oštećenja. Što je moguće prije osposobite oštećene septičke jame i druge kanalizacione sisteme, jer mogu da postanu veliki zdravstveni rizik. Nakon povratka u kuće/stanove, pored mjera koje su se provodile za vrijeme poplave, potrebno je provesti i mjere sanacije objekata i površina koji su bili pod vodom.

Držati se što dalje od oborenih električnih vodova, a njihovu lokaciju prijaviti elektrodistribuciji. Hitno prijaviti eventualna oštećenja plinovoda i plinskih uređaja i ne koristiti ih dok se ne poprave. Neophodan je pregled instalacija za dostavu plina i električne energije od strane kvalificiranih stručnjaka.

Izbjegavati vožnju automobilom zbog mogućeg oštećenja na cestama u poplavljenom području. Od komunalnih preduzeća treba tražiti uslugu čišćenja oštećenih septičkih jama i ispiranje kanalizacionog sistema. Zbog mogućnosti miješanja sa kanalizacionom vodom, obavezno je čišćenje (vrućom vodom i deterdžentom, uz obavezno korištenje gumenih rukavica) i dezinficiranje zidova i podova prostorija u koje je dospjela voda za vrijeme poplave.

Zagađene predmete i materijale, koji se ne mogu očistiti i dezinficirati, baciti. Obavezno izvršiti pranje odjeće i čišćenje obuće. Izvršiti pranje i dezinficiranje dječijih igračaka.

Baciti na higijenski način hranu koja je došla u direktan kontakt sa poplavnom vodom, kao i svu kvarljivu hranu koja je stajala duže od 4 sata na sobnoj temperaturi Potrebno je čišćenje i dezinfekcija neoštećenih limenki koje su došle u kontakt sa poplavnom vodom. Treba izvršiti čišćenje i dezinfekciju radnih ploha i pribora za jelo i kuhanje.

Kontrolisano koristiti sredstva za uništavanje insekata i glodara (držati ih van dohvata djece) i strogo se pridržavati uputstava za upotrebu.

Zbog povreda, koje se veoma česte u naplavljenim područjima, važno je znati da se otvorene rane moraju očistiti i zaštititi flasterom ili zavojem, kako bi se spriječila infekcija. Nekada je potreban i dodatni tretman (npr. vakcinisanje protiv tetanusa), a ljekarsku pomoć je obavezno potražiti ako se pojave crvenilo, otok ili gnojni iscjedak na rani. U slučaju pojave mučnine, povraćanja, slabosti, proliva, povišene temperature itd. javiti se nadležnom ljekaru. 

 • Dezinfikcija radnih površina, kao i pribora za jelo i kuhanje se vrši na osnovu upustva priloženog uz dezinfekciono sredstvo, ili nasljedeći način, ako koristite IZOSAN G: u pet (5) litara vode stavi se 1 – 2 grama IZOSANA G:
  • oprano suđe i pribor za jelo se potopi u taj rastvor 3 do 5 minuta,
  • radne površine, kao i opremu, podove, zidove i sanitarije višekratno prebrišite ili prskajte ovim rastvorom, 
  • opremu potopite 3 minute do 2 sata u ovaj rstvor.
 • Dezinfekcija vode za se vrši prema upustvu koje se dobije uz pakovanje dezinfekcionog sredstva ili se dezinfekcija izvrši tako što se na 1000 litara vode doda 1,5 do 2 grama IZOSANA G, sačeka se 10 – 30 minuta nakon otapanja granula IZOSANA G i voda je pogodna za piće.
 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev