Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Preventivna sistematska deratizacija

Na osnovu člana 13. stav 1. alineja 9. i člana 119. stav 2. alineja 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH" broj 46/10), člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH ("Sl. novine FBiH" broj 29/05) i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o usvajanju Programa provođenja jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zaničko-dobojskog kantona 2013. godine broj: 02-37-19181/13 od 11. 09. 2013. godine, a u vezi sa članom 13. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 13/08), donosim

NAREDBU 

o provođenju obavezne prebentivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona - jesenja faza 2013. godine

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju na području Zeničko-dobojskog kantona - jesenja faza 2013. godine provesti od 28. 10. 2013. godine.

Deratizaciju će na svim općinama Kantona, prema ovjerenom rasporedu, organizovati i sprovesti Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona uz stručni nadzor higijensko-epidemioloških službi domova zdravlja.

Deratizaciju izvesti sa antikoagulantnim rodenticidima druge generacije visokog učinka.

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni slijedeći objekti i površine:

 1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),
 2. Obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama,
 3. Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u gradskim naseljima,
 4. Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,
 5. Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,
 6. Objekti javnih zdravstvenih ustanova,
 7. Javne ustanove administrativnog karaktera,
 8. Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja,
 9. Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,
 10. Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
 11. Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti,
 12. Stacionirani objekti i sredstva javnog saobraćaja,
 13. Objekti za proizvodnju živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),
 14. Objekti za pružanje usluga javne higijene i
 15. Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani).

Troškove pod rednim projem od 1. do 9. snose Kanton i općine iz svojih budžeta, a troškove pod rednim brojem 10, 11, 12, 13, 14, i 15. snose subjekti koji njima upravljaju.

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbjediti nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju, a koji se stavljaju van snage za vrijeme trajanja akcije. U protivnom će biti sankcionisani prema važećim propisima.

Nalaže  se svim općinskim načelnicima sa područja Zeničko-dobojskog kantona da na osnovu ove naredbe izdaju odgovarajuće općinske naredbe, te da odrede općinske sanitarne inspektore koji će provoditi kontrolu izvođenja akcije sistematske deratizacije sa svojim područjima.

Zadužuje se Kantonalni sanitarni inspektor za nadzor akcije preventivne sistematske deratizacije na području Kantona.

Zadužuju se Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona, općinski načelnici i direktori domova zdravlja da putem ugovora regulišu odnose u sprovođenju predmetne deratizacije.

 

RASPORED

provođenja jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije po općinama Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

Olovo 28.10. - 30.10.2013.
Vareš 29.10. - 31.10.2013.
Breza 30.10. - 02.11.2013.
Visoko 31.10. - 05.11.2013.
Kakanj 04.11. - 07.11.2013.
Tešanj 06.11. - 12.11.2013.
Doboj Jug 07.11. - 09.11.2013.
Usora 08.11. - 10.11.2013.
Maglaj 11.11. - 14.11.2013.
Zavidovići 13.11. - 18.11.2013.
Žepče 16.11. - 19.11.2013.
Zenica 18.11. - 28.11.2013.
Dopune 28.11. - 30.11.2013.

Odobrava se manje odstupanje od navedenih termina, ukoliko okolnosti budu nalagale.

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev