Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Ponovni javni oglas - poziv

 

Za prikupljanje ponuda radi zakupa poslovnog prostora u svrhu otvaranja ambulante porodične medicine u mjesnoj zajednici Poriječani

I

Na osnovu Zaključaka Upravnog odbora JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko broj 01-1179/12 od 18.05.2012. godine i 01-1976/12 od 20.09.2012. godine JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko raspisuje ovaj javni oglas - poziv, radi prikupljanja ponuda zbog zakupa poslovnog prostora u cilju otvaranja ambulante porodične medicine u mjesnoj zajednici Poriječani, općina Visoko.

Pravo učešća na ovom oglasu imaju sva pravna i fizička lica kao ponuđači, koji na području navedene mjesne zajednice imaju u vlasništvu građevinske objekte koji zadovoljavaju kriterije propisane Pravilnikom o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama (Službene novine FBiH, broj 26/12).

Građevinski objekt u kojem se nalazi poslovni prostor za izdavanje u zakup mora da ispunjava slijedeće uslove:

- mora imati upotrebnu dozvolu,

- da je prostor izgrađen namjenski ili eventualno temeljno adaptiran za obavljanje zdravstvene djelatnosti,

- da je prostor izgrađen od građevinskog materijala koji je u skladu sa projektom i građevinskim standardima,

- da prostor ima jedinstvenu, funkcionalnu i tehnološku cjelinu za obavljanje zdravstvene djelatnosti,

- da postoji direktna komunikacija između radnih prostorija,

- da se građevinski objekt nalazi na pristupačnom mjestu, sa izgrađenim prilaznim putem i parkingom, obezbjeđen prilaz osobama sa invaliditetom i osiguran prilaz vozilu hitne medicinske pomoći,

- da prostor ima riješeno pitanje izbora zagrijavanja koji je u skladu sa tehničkim i ekološkim standardima,

- visina prostorija u dijelu koji se odnosi na minimalni površinski dio mora iznositi najmanje 260 cm,

- prostorije moraju udovoljavati svim propisanim komunalnim i sanitarnim uvjetima vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih i otpadnih voda, te propisima električnih i plinovodnih priključaka te drugih instalacija i protivpožarne zaštite.

 

II

Objekt koji ponuđači daju u zakup moraju da sadrže slijedeće prostorije:

  1. jednu prostoriju za pregled pacijenata 12m2,
  2. jednu prostoriju za intervencije 16m2,
  3. recepcijsko-informativni prostor i prostor za čekaonicu (prostor mora imati minimalnu kvadraturu za smještaj stolice, recepcijskog stola i korpe za otpatke),
  4. dva odvojena sanitarna čvora (za pacijente i osoblje).

Ponuđači koji ispunjavaju navedene uslove dužni su u ponudi navesti u cijenu po kojoj bu izdali u zakup svoj poslovni prostor.

Ponude slati u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponovni Javni oglas - poziv za zakup poslovnog prostora", na adresu JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko, Branilaca BiH broj 22 Visoko, najkasnije do 27.09.2012. godine (četvrtak) do 12.00 sati putem pošte ili lično na protokol JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko.

Javno otvaranje ponuda će biti izvršeno dana 27.09.2012. godine u 13.00 sati od strane ovlaštene Komisije u prostorijama upravne zgrade JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko, ulica Branilaca BiH broj 22.

Ovlaštena komisija će nakon otvaranja i analize svih pristiglih ponuda izvršiti obilazak svih ponuđenih objekata i nakon toga predložiti izbor najpovoljnije ponude za zakup traženog prostora prema navedenim uslovima i prema najnižoj cijeni za taj zakup.

Za greške u dostavljanju koje nastanu od strane JP "BH Pošte", JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko ne snosi odgovornost.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev